-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۱۳, سه‌شنبه

فساد سالاری کرزی- فهیم درحال احیا شدن است.

«تیول» سفارت سویس به ثریا دلیل و «جایداد» سفارت هالند به عبیدالله «عبید»

کشور بدبخت و بدنام که تابعیت اش مایه شرم و سر افگندگی در جهان است و مردم جهان به این سر زمین به چشم یک جنگل وحشی و خطرناک می نگرند. وقتی پایت را فقط چند قدم از افغانستان بیرون کنی و بگویی افغان هستی انوقت می دانی که چی بلایی به سرت میاید.
این روز ها بجای تلاش برای پاک کردن این لکه بدنامی از جبین مردم افغانستان سفیران اش هم یک به یک مفسد ترین و بدنام ترین مهره های زنگ زده از دوران فساد و رشوت مقرر می شوند و لکه سیاه تر بدنامی بر جبین افغان بودن اضافه می شود...

ابن همه هویت بدنام که نامردانه و مظلومانه به پیشانی 30 میلیون نفر بیگناه زده شده است از خیانت کثیف ترین سیاست مداران است که فقط برای خود مقام و عیش و عشرت می خواهند و مردم را در بی سرنوشتی و بیکاری و آوارگی مجبور به انجام هرگونه جنایت و خیانت و وحشی گری می کنند.

تو ... خاین و غدار که فقط خودت و چند کاسه لیس اطرافت را در 20 سال از یک مقام به دیگر مقام می چرخانی و حتی با تغییر نظام هم دست از سر مردم بر نمی داری و خاک به چشم اولاد غریب این سرزمین می زنی می دانی که این کشور در چه بدبختی دست و پا می زند؟ تو که اکر سفیر یک کشور اروپایی هم مقرر شوی به تو به چشم یک سفیر نمی نگرند به تو به چشم یک ....
از یک جنگل وحشی بی سر و پا می بینند. تو را به جز یک ... و خونخوار که حق مظلومان را تاراج می کنی چیزی دیگری هویت و افتخار نمی دهند. تو اگر دوست داری افتخار کسب کنی باید لکه ی بدنامی را از پیشانی ات پاک کن که در سطح بین المللی بدنام و رسوا شده ای. سفیر شدن بدنامی تو را پاک نمی کند. تو همان ... که هستی و هستی هر جایی که بروی و هر چی که بگویی.

حکومت افغانستان وزیران زنگ زده و فاسد دوران کرزی را سفیر در کشور های خارجی تعیین کرده است.
تازه من از تعیین ثریا دلیل به حیث سفیر سوییس و عبیدالله عبید به حیث سفیر هالند خبر دارم می گویند تعداد دیگرش در سفارت های دیگر کشور ها مقرر شدند خبر ندارم. این در حالی است ثریا دلیل را سیگا دزد و خاین معرفی کرده است. اشرف غنی بجای فرستادن ثریا دلیل به دادگاه و تصفیه حساب کلینیک های گم شده و بازجویی از حق تلف شده مظلومان و بیماران او را به سوییس فرستاده است تا...