-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۲, دوشنبه

سرکوب نخستین گروپ داعش درپنجشیر

گروه طالبان درهر منطقه پوست می اندازد تا به شکل داعش اعلام موجودیت کند.


گزارش های دقیقی در دست است که تحرکات شبه نظامیان وابسته به داعش ( دولت خراسان) در برخی دره های پنجشیر متصل به اندراب و مسیرهای دشوار گذر به سوی نورستان درحال گسترش است.

گزارش مشعر است که چندی پیش یک بخشی از پیش قراولان داعش و جنبش اسلامی ازبکستان ( شاخۀ پنجشیر) از سوی اداره های امنیتی ولایت پنجشیر کشف و به شدت محو شده است. فروپاشی  دسته جات مقدماتی شبکۀ (شاخه پنجشیر دولت خراسان) برای نخستین بار کار آیی وقاطعیت گروپ های ضربتی امنیت آن ولایت در برابر تروریستان را به نمایش گذاشته است.

با این حال پیوست به گزارش ورود دسته جات خرابکار به پنجشیر گفته شده است که در گروپ اولی که به دام افتاده، حداکثر افراد بومی قریه جات خود پنجشیر عضویت داشته اند که وظیفۀ انتقال سلاح و مهمات، مواد انفجاری و رهنمایی عناصر نا آشنا با اراضی منطقه را برعهده داشته اند. درچوکات گروه طالبان نیز یک قطعۀ طالبان پنجشیری تحت رهبری آغا جان برادر مرحوم پهلوان احمد جان فعال بود و درهمان زمان درجنگ علیه دولت استاد ربانی با شدتی تمام اشتراک داشتند. آغا جان بعداً به شکل مرموزی کشته اما واحد های عملیاتی وی همه فعال باقی مانده اند.
عامل دیگری که ممکن است توازن امنیتی پنجشیر را با خطر مواجه کند، یک تعداد افراد حزب اسلامی است که از قدیم درقریه پشغور قرارگاه زده و سپس ازسوی شورای نظار متواری ساخته شده بودند.

گروه داعش به سنگرگاه پنجشیر به عنوان پایگاهی کلیدی نگاه می کند. یک منبع مؤثق به گزارشنامه افغانستان گفت که اعترافات وسیع و نگران کننده گروه بازداشت شده نشان میدهد که سلسلۀ ورود گروپ ها به پنجشیر از مدت ها پیش جریان داشته است.

منبع می افزاید که یک مدرسه طالبانی درمرکز پنجشیر ( درروستای معروف رخه) و شماری از مراکز دینی در دیگر مناطق نیز فعالیت دارد و اخیراً تبلیغات مجریان دینی مدارس علیه دولت ونظام شکل نسبتاً علنی به خود یافته است. دست کم سه تن از کسانی که در ارتباط به شبکه تروریستی در پنجشیر دستگیر شده اند، کسانی اند که از مدرسه پنجشیر فارغ شده و از مدت ها پیش در پاکستان آموزش دیده اند. اعضای این گروه همان هایی اند که دوسال پیش، برمقرولایت پنجشیر عملیات مهیب انتحاری را سازماندهی کرده بودند.
گفته می شود که قرارگاه دومی ملیشه های خرابکار که قرار است در پنجشیر مرکز خود را بنا کنند، درحال حاضر، درمناطق دوردست بدخشان مستقر می باشد. مقامات محلی تا کنون از سرکوب گروه داعش و جنبش اسلامی ازبکستان به رسانه ها چیزی نگفته اند.
 خبر می افزاید که گروه مخالف حتی از تشکیل نفرات مسئول در حکومت محلی پنجشیر سخن میگویند.
درگزارش قید شده است که آماج اصلی گروه های تازه وارد در پنجشیر، به طورخاص، مقامات محلی وافراد حکومتی اند. پنجشیر برای بازیگران اصلی رقابت راهبردی در حوزه افغانستان بسیار پراهمیت است. اما از زمان سقوط طالبان به بعد، تمامی ذخایر جنگی از آن جا خارج ساخته شد و تحت نام  شرکت های اکمال اسلحه و مهمات به اردوی ملی، به فروش رفت. هرچند از یک سال به این سو جا به جایی اسلحه و مهمات از سوی برخی افراد که در سطوح مختلف دولت مرکزی کار می کنند، صورت گرفته؛ اما مردم محل هیچ انگیزه یی برای دفاع از مقامات ارشد حکومتی ندارند.
این خبر ها درحالی به بیرون درز می کنند که یک گروه وحشت ناک به نام کوماندو های اسلام درغزنی اعلام موجودیت کرده و رهبری داعش در ننگرهار طی اعلامیه یی از مردم آن ولایت خواسته است که به داعش بیعت کنند. برخی از مردم انتشار این اخبار را عصبانی کننده و مایه اذیت خود تلقی می کنند؛ اما پنهان کاری واقعیت ها از مردم، بدترین جنایتی است که درباره آن هیچ گاه سخن نمی گویند.