-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۲۰, سه‌شنبه

ترس پاکستان از یک قدرت پشتون محور درافغانستان

ديورند معماى حل شده و رؤياى برباد رفته !
نوشته عبدالحی «خراسانی»

هر از گاهى كه تنش با پاكستان اوج مى گيرد ، معماى ديورند مطرح مى شود.
دو ديدگاه در باره ديورند مطرح است كه از قضاى روزگار هردو حاكى از سطحى نگرى و عدم فهم استراتيژيك سرچشمه مى گيرد!؟
حتماً مى فرماييد: يعنى چه ؟
ديدگاه اول 
مرز ما تا رود اتك است و ديورند را به رسميت نمى شناسيم .
اين نظر يك خواب پريشان برباد رفته است .
چرا ؟
اولاً
از عصر امير عبدالرحمن خان تا عصر نادر خان اين مرز بار ها برسميت شناخته شده است.
ثانياً
براى پاكستان و جهان خط ديورند مرز سياسى و طبيعى دو كشور تلقى مى شود و در مراكز بين الملى قضيه اى جدى بحساب نمى آيد.
ثالثاً
در موضوعات مناقشه إميز بين المللى و مرزى بين كشور ها قدرت به معنى عام آن تعيين كننده ترين فاكتور مى باشد.
رابعاً
افغانستان از نظر سياسى ( ظرفيت ديپلماسى ) نظامى و اقتصادى در شرايطى نيست كه بتواند يك تهديد براى پاكستان باشد و توانايى طرح موضوع را در نهاد هاى بين المللى داشته باشد.
لهذا اين رود اتك فعلاً يك خواب پريشان است و بس .
نظريه اى دوم 
معتقد است كه اگر افغانستان خط مرزى ديورند را برسميت بشناسد گويا مشكل ما با پاكستان حل مى شود !
اين نظريه به همان اندازه ء نظريه اول خوش بينانه و معطوف به باور كاذبى است كه فكر مى كند ، گويا پاكستان افغانستان را به عنوان يك تهديد بالفعل مى شناسد و موضوع ديورند خواب از چشمان اسلام آباد ربوده است !
نخير، اصلاً چنين نيست . 
از نظر اسلام آباد موضوع ديورند حل شده تلقى مى شود و هيچگاه حاضر نيست اين موضوع را به عنوان يك امتياز از كابل قبول نمايد .
پس پاكستان چه مى خواهد ؟
اسلام آباد بطور روشن مى خواهد كه از افغانستان به عنوان يك عمق استراتيژيك استفاده نمايد .
يك دولت ضعيف ، مطيع ، غير فعال و غير مقتدر در افغانستان باشد .
پاكستان رشد مناطق پشتون را به نفع خود نمى داند، هرچند اسلام آباد يك زعيم پشتون را در كابل ترجيح مى دهد اما از ظهور يك دولت قوى پشتون محور هم وحشت دارد و سياست تضعيف دولت را همواره مدنظر دارد .
پس چه بايد كرد ؟
الف 
بهتر است طرفداران هر دو نظريه فعلاً موضوع ديورند را مسكوت بگذارند كه نفعى براى افغانستان امروز ندارد .
ب
حكومت افغانستان با همكارى صادقانه اطلاعاتى با هند از يكطرف و با شناخت نقاط آسيب پذير اسلام آباد از طرف ديگر سعى نمايد كه از هر امكانى در جهت تضعيف اسلام آباد گام بردارد.
ج
حكومت افغانستان تفكر خود را در جغرافياى سياسى فعلى خود متمركز نمايد و از نگرش قومى به آنطوف مرز اجتناب كند .
د
حكومت مى بايست از هر فرصت و ظرفيت ملى در داخل افغانستان بهره بگيرد تا در برابر پاكستان متحد و يك پارچه عمل نمايد .
ه
اين رويا محقق نمى شود مگر با حكومت مبتنى
به آراء و اراده مردم ، مشاركت دموكراتيك در قدرت ، تقويت نهاد هاى مدنى و دولتى ، دموكراسى به معنى واقعى ، مبارزه با فساد ، قانون محورى
و نگاه شهروند محورى و پرهيز از تفكر قبيله محور و قومى و برترى جويى و تك هويتى !