-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۴, شنبه

35 میلیون دالر، بخشی از فساد سالاری دوران کرزی

علی اصغر اکبرزاده، از روزنامه نگاران عرصه پژوهش


خبر تازه :جناب وزیر مالیه محترم اکلیل حکیمی جواب بدهد؟
شما نظر به فرمان ریس جمهور مکلف به اخذ ده فی صد مالیه از مشترکین شرکتهای مخابراتی شدید. اول از ریاست تفتیش وزارت مالیه استفسار نمایید که یک شرکت مخابراتی که تا سال 1392 35 میلیون دالر مالیه به دولت نپرداخته وحامدکرزی ازآن شرکت حمایت کرده بود ووزیر مالیه سابق زاخیلوال را وظیفه داده بود تا اسناد این شرکت را حفظ کند .شما لطف کنید اول 35 میلیون دالر از شرکت مذکور را اخذکنید بعدا از مشترکین شرکتهای مخابراتی مالیه بگیرید. در غیر آن شرکت را با نام و اسنادش افشا میکنم.