-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۱۰, سه‌شنبه

نژادگرا به « حیوانیت» خود باور دارد

واکنش دکترسمیع «حامد» به برخی کج تابی های فیس بوکی

وقتی « گفتگو» جای « گفت و گُه» را بگیرد بسیاری ها خسته میشوند و خود را کنار میکشند. برخی از بهترین نویسنده های افغانستان این روز ها ناگزیر شدند که نوشته های خود را پاک کنند. آنها از گفتگو با کسانی که الفبای منطق را یاد ندارند خسته شدند. دیگر نخواستند سخن بگویند و در برابر سخن خود دشنام بشنوند. ایستادن در برابر کسانی مشکل است که دم از « هویت» میزنند اما نوشته های شان نشان میدهند که تا هنوز « هویت» خود را نیز نشناخته اند ورنه این « هویت» کم از کم به آنها مقدمات ِ « انسانیت» را یاد میداد: این که به اقوام دیگر توهین نکنند...این که در برابر « دلیل» باید « دلیل» بگویند...وقتی نتوانستند منطق بگویند « تهمت» نکنند...با وجدان باشند.
طرف من « نژادگرا» ها نیستند... نژادگرا به « حیوانیت» خود باور دارد و از همین نظر تبار خود را برتر از هر تبار دیگری میداند و « نژاد» برایش « امرمقدس» است. با اینها نمیشود بحث کرد...اینها تخلص های نژادی میگذارند( هرکس که میگذارد چنین نیست، برخی ها برای بار فرهنگی آن میگذارند) و موضع شان مشخص است اما برخی هایی که فکر میکنند از پوستهء نژادی بیرون شده اند و « هویت قومی» را « هویت زبانی/فرهنگی» میدانند در عمل مثل « نژادگرا» ها برخورد میکنند. نمیدانند که « هویت زبانی فرهنگی» اولین چیزی را که برای آدم ها یاد میدهد « آدمگری» است و بخش مهمی از آدمگری « گفتگو» است. هویت من مهمترین چیزی که برایم یاد داده است « پندار نیک ، گفتار نیک و کردار نیک» است...حتا در « میدان جنک» برای پیروزی همین انگاره ها باید بجنگم ورنه چگونه میتوانم دیگران را متهم به « وحشت» کنم و خود در برابر« وحشت» از « وحشت » کار بگیرم. 
ما باید یاد بگیریم که در یک جامعهء « چند صدا» آدم ها اندیشه های مختلف و مخالف میداشته باشند و هرکس « مخالف» ما است « دشمن» ما نیست. باید از قفس « شعور گروهی» بیرون آییم و خود فکر کنیم. چرا باید کسانی که از یک تبار هستند مثل هم « فکر» کنند؟ اگر چنین باشد به این مفهوم خواهد بود که هنوز ما از مرحلهء « گوسفندی» عبور نکرده ایم...آدم ها « چند صدا» هستند...زاویهء فکر شان فرق دارد...به این چندگونه گی احترام داشته باشیم و اگر مخالف نظر کسی هستیم « دلیل» بگوییم...این عمل نشان میدهد که « هویت» ما برای ما الفبای آدمگری را یاد داده است.