-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۱۷, سه‌شنبه

خبرانحرافی گروه طالب دربلخ

جلسات محلی طالبان دربلخ


گزارشنامه افغانستان به اطلاع دقیق دسترسی یافته است که  سیزده هموطن هزاره در بلخ، به وسیلۀ طالبان محلی ساکن بلخ تیرباران شده اند. این اقدام خائنانه پس از سه دوره جلسه در شهرک کهنه بلخ صورت گرفته است.
برخی از افراد پائین رتبه دولتی نیز در جلسات طالبان محلی حضور می یابند. کشتارگران حتی کسانی استند که دردولت مأموریت دارند و اطلاعات دولتی را در جلسه های مخفی بازگویی می کنند.
 یک منبع خاص از منطقه درگزارشی ارسالی نوشته است که به طالبان دستور داده شده که برای «بچ» کردن جبهات طالب از شکست و جنگانیدن قوای مردمی و دولتی با گروه رقیب شان- داعشی ها-  به کشتار فرقه یی و نژادی اقدام کنند و بلافاصله در رسانه ها، خود شان را از انجام آن عمل برائت بدهند. به گفته این منبع، هم طالبان هوادار ملامنصورو هم طالبان وابسته به خانواده ملاعمر به کشتار های هولناک روی آورده و بعد از کشتار، یکدیگر شان را عامل حادثه به رسانه ها معرفی می کنند. 
این بار نخست نیست که هموطنان هزاره به گونه فجیع کشته می شوند. در دورهای قبل نیز عین عمل از سوی طالبان اجرا شده است.
گروه طالبان در اعلامیه یی شواهدی داده است که سیزده غیرنظامی بیگناه توسط داعشی ها کشته شده اند. این خبر انحرافی است. گروه های تازه دم داعش در ننگرهار، کنر و فراه سایه وار به دنبال دسته جات طالبان اند.