-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۱۱, چهارشنبه

دفن فرهنگ حکومتی کرزی- فهیم به زودی

فارن پالیسینشریه فارن پالیسی در شماره اخیرش مقالۀ را در مورد افغانستان نشر کرده و در آغاز آن می پرسد:
آیا واقعاً زمان درخشش رئیس غنی فرا رسیده است؟

نشریه می نویسد: کابل در همین هفته میزبان یک کنفرانس بزرگ بین المللی است و این برای رئیس جمهور غنی یک فرصت دیگر است تا تفاوت راهبردش با رئیس جمهور گذشته افغانستان را نشان دهد.

فارن پالیسی به این باور است که کنفرانس این هفته در کابل در امتداد کنفرانس های بن در سال 2001 میلادی و کنفرانس لندن برگزار می شود.

به نوشته نشریه، کنفرانس کابل بخاطری برای رئیس جمهور غنی مهم است که مرگ ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان تائید شده و وضعیت امنیتی کابل حساس دانسته می شود.

فارن پالیسی به این اشاره دارد که در کنفرانس این هفته، از نیرومندی حکومت وحدت ملی و ادامه تعهدات متحدین بین المللی افغانستان به رهبری طالبان یک پیام واضح داده خواهد شد و این برای افغانستان خیلی مهم است.

نشریه فارن پالیسی در یک مطلب دیگر از خبر پنهان نگهداشتن مرگ ملا عمر یاد آوری می کند.

در آغاز این مقاله آمده است: رهبر نو طالبان با نشر سوانح خود، به پنهان نگهداشتن مرگ ملا عمر اعتراف کرده است.

طالبان می گویند: شماری از اعضای رهبری این گروه، تعدادی از رهبران قومی و همچنان عالمان دینی، به مخفی نگهداشتن مرگ ملا عمر توافق کرده بودند.