-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۲۲, یکشنبه

حامد کرزی و بلوای خاموش درکابل

حلقه های سبوتاژ در زنجیرۀ دید وبازدید ها درکابل


خبرهایی بریده بریده و مشکوک درخصوص تحرکات شماری از مهره های سوخته حکومت کرزی- فهیم به شمول شخص کرزی عنوانی گزارشنامه افغانستان مواصلت کرده است.

دروضعی که چور حشری «قانونی» و«طبق لوایح» علیه بودجۀ بی شیمه دولتی از سوی «حکومت دوگانه» راه افتاده است، دسته جات سراپا فساد سالار و از نظر اخلاق سیاسی، فرو مانده و مرده، سعی دارند در شرایط جدید، از همین حالا درپی «فتح» کمیته های اجرایی «لویه جرگه» احتمالی آینده استند. حکومت ازنظر اعتبار وظرفیت ساعت به ساعت توان میبازد وحالت اضطراری درحال ظهور است.

گروه های «خانه نشین» و شماری از دولتی ها رفت و آمد به حضور حامد کرزی را دو باره شروع کرده اند. یونس قانونی سعی دارد درصورت انسباط بحران، موقعیت خود را در شرایط پس از دکترعبدالله ( به جای دکترعبدالله) تعریف کند. کرزی مدارها، شعار کهنه و تاریخ زده ( بالا کردن دندوره با دست خالی علیه پاکستان) را به منظور دستیابی به امتیاز سیاسی نشخوار می کنند. چکیدۀ گزارش های غیررسمی نشان می دهد که اردوگاه کرزی، به علت مخالفت صریح با امریکا، شعارهای غیرواقعی علیه پاکستان و احتمال تماس های مشورتی با روسیه و ایران، در دایرۀ محاسباتی عبدالرب رسول سیاف، جای مهمی ندارد.

چیزی که مشخص است، نظر نا مساعد امریکایی ها نسبت به گروه کرزی و حامیان «تنظیمی» آن است. اکنون گروه کرزی وطالب، دراجندای بین الملل، جایگاه همسان دارند.  بنا برین، تلاش های تیم کرزی مطلق بی فایده است و صرفاً می تواند اوضاع را بیشتر «خِت» کند. ایران، اکنون درسطح بلند بازی خود را دنبال می کند و روی تیم مورد حمایت خود مثل گذشته سرمایه گذاری نمی کند. روس های خشمگین، دیگر دست شان به افغانستان نمیرسد و لنگر مقابله با غرب را درسوریه انداخته اند و به گروه کرزی به عنوان یک قطعه سوخته می نگرند.

محافل بین المللی به این نظریه اند که کرزی وحواریون، درصدد تخریب موقعیت جامعه بین المللی اند وعملاً مبارزه تبلیغاتی خود را دنبال می کنند. یک تحلیل نسبتاً واضح نشان میدهد که ممکن است ظرف روز های آینده، ضرباتی  مستند رسانه یی بر وجه حامد کرزی و شرکاء وارد آید. جزئیات این گوشمالی مشخص نشده است. افزون برین، رمزخوانی قضیه نشان می دهد که دسته جات «تنظیمی» طرفدار کرزی، به طورکامل در نظارت بین المللی قرار دارند.
 بخشی از اختلاف آفرینی ها درین همین زمینه است. هردو بخش حکومت به این جریان ها به دیدۀ سبوتاژ می نگرند.
 همگنانی سیاف با گروه دکترعبدالله به هدف سد بندی در برابر جنرال دوستم ( درصورت بروزکدام بحران) برسر جایش باقیست.
 به نظر می رسد که گروه کرزی، از آموزه های تاریخ، از اشتباهات جبران ناپذیر سردارداود خان، از سیاست بازی های مقطعی، از دست خالی و بودجه صفری، از کمداشت سواد در درک سیاست منطقه و بین الملل، کماکان هیچ درسی مفید نیاموخته اند.