-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۱۳, جمعه

جهالت وحج

وحید «پیکان»
اشاره: عنوان از گزارشنامه افغانستان است.


بر اساس يك محاسبه ابتدايى من ، امسال حدود ٧٠ ميليون دالر از افغانستان به منظور مراسم حج به جيب عربها واريز شده است. پول خرما و جاى نماز و سود و سوغات و پلو و چلو را هم اگر محاسبه كنيم شايد اين رقم به صد ميليون دالر برسد!
مهم نيست ميليون ها كودك افغان كه شكم گرسنه ميخوابند مقصد حاجى صاحب خوش باشد!!!