-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۲۷, جمعه

جنگ اخوانی های تاجک به افغانستان می رسد.

روس ها ممکن است دو باره در جنگ افغانستان درگیر شوند؛ با تفاوت این که جنگ در مرز ها خواهد بود و تاجکستان قرارگاه نظامی خواهد بود.


منابع خبری، همزمان با کشته شدن عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزارت دفاع تاجکستان، از  دستگیری رهبران حزب نهضت اسلامی خبرمیدهند. نظرزاده  زمانی از فرماندهان «مجاهدین تاجک» بود که در افغانستان لنگر انداخته بودند. اعضای کمیته امنیت ملی تاجکستان درهمکاری با تکاوران مجرب روسی مستقر در پایگاه مرزی در آن کشور، موفق شدند محور رهبری اسلام گرایان را متلاشی کنند. درین حال، خبر می رسد که زیرمجموعه های اخوانی ها از مسیرهای کندز و بدخشان به مناطق تحت رهبری طالبان وارد شده اند.

جنگ اسلامی تاجکستان و جنگ جاری در افغانستان از نظر ماهیتی، همسان، هم رنگ وهم فطرت است.

مقارن شروع شورش اخوانی های تاجک، تحکیمات نظامی قوای روسی در مقابله با قوای ناتو و امریکا، در نزدیک مرز افغانستان، و تشدید جنگ وگریز گسترده در بلخ و کندز، در جریان است. این تحرکات در دو سوی مرز، با هم مرتبط اند و جغرافیای متفاوت، هیچ تغییری در آن پدید آورده نمی تواند.  اگر درگیری در تاجکستان یک فصل دست به دست شدن مناطق را از سر بگذراند؛ جنگ شمال افغانستان و جنگ تازه بنا شده در تاجکستان در مسیر واحدی قرار می گیرند.

اختلاف بین اخوانی های تاجک و دولت برجا مانده از عصر کلخوز سالاری، در سالیان اخیر، به مرز جنگ ناگزیز ارتقا یافته است و دیگر بعید به نظر می رسد که شخصیت هایی کاریزماتیکی در افغانستان وجود داشته باشند تا مانند سال های دهه هفتاد یک کارزار میانجیگری کارساز بین تاجک ها از موقعیت افغانستان به راه انداخته شود. اخوانی های افغانستان، خود درمعرض یک سیلاب غریو آسا قرار دارند.
ماهیت اختلاف و نا همسازی بین اخوانی ها تاجک و دولت امام علی رحمان، خیلی تغییر کرده و اخوانی های ریش دارو بی ریش تاجکستان نیز از نظر مفکوره، شیوۀ عمل و ائدیولوژی، با طالبان و اخوانی های اوریجینل افغانستان هیچ تفاوتی ندارند و دربستر بحران، مطلق با همدیگر همسنگ اند.
تحلیل های خاص، مشعر اند که با  عبور نخستین دسته از جنگجویان طالب و داعش به سوی مناطق غیر قابل کنترول در تاجکستان، جنگ راهبردی دراز مدت در حوزه آسیای مرکزی کلید می خورد. 

عصبیت سالاران مذهبی( چه ازجنس طالب  وچه از جنس مجاهد) که در بستر طبیعی بدخشان، کندز ، تخار و سراسر شمال در یک دهه اخیر در لانه های محقر به نام مدرسه های دینی، درسگاه های خصوصی، خانواده گی و شبکه یی، مغز ودماغ خود و فرزندان خود را با ستیزه گری، تنگ نظری، شورواشتیاق به روایات جنون آمیز و دنیا گریزی های عجیب، «دم پُخت» کرده اند، نیروی اصلی جنگ راهبردی درحال آغاز، به شمار میروند.
 این دیگ پر از سموم هماره در افغانستان جوشیده است؛ اما آتش ائدیولوژی، تازه در تاجکستان زبانه می کشد و دریای عطش جهاد گران، دیر یا زود، پاشنۀ نه چندان استوار نخستین دروازۀ کم توان آسیای میانه ( تاجکستان) را برخواهد کند.
   
 مجموع گزارش های سربسته، غیر رسانه یی و خاموش حاکی از آنند که افغانستان این بار درجنگی متفاوت تر از گذشته در گیر خواهد شد. احتمال تهاجم قوت های روسی و سازمان پیمان امنیت جمعی.. وحتی بیشتر از تهاجم... در مناطق مرزی مسجل است. روسیه حساسیت بسیار سختی نسبت به نزدیک جبهات داعش وطالب و اخوانی ها در مرز های جنوبی خود دارد؛ آماده گی های نظامی درحال انجام است.
 روس ها خیال دارند که جنگ آسیای میانه را به افغانستان «انتقال» داده و قصد دارند مثل گذشته « جنگ را درافغانستان حفظ کنند.» این نقشه، غیرقابل اجرا است. اتباع روسی با کمیت هزاران نفر همین حالا در صفوف داعش میرزمند و به شدت حرفه یی شده اند. درین جنگ، جبهه یی مشخص و خط نبرد وجود ندارد. همه جا میدان جنگ و همه جا حوزۀ غافلگیری است. قبل از شروع این کارزار، مغز ها در داخل قلمرو های اسلامی روسیه و آسیای میانه، «فتح» شده اند. دکتاتوری های سنتی درین حوزه، خود به خود چنین زمینه یی را فراهم آورده اند. ما با عصردولت شکنی تازه رو به رو استیم.