-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۲۷, جمعه

به پيشواز يادبود از روز شهادت داكتر نجيب الله

غرزى لايق
چند سخن بى پيرايه 

اراده ى يادبود از روز شهادت داكتر نجيب الله به هيچ وجهه به معنى تبارز هم چشمى و كيش سازى كذايى و تحميل سبكسرانه ى فرديت نامبرده بالاى تأريخ خونبار كشور و گذاشتن جبرى شخصيت آن آغشته به خون روى شانه هاى وطن زخمى و مردم بى پناه آن نيست. خلق الله و جبر تأريخ خود نخبه ها و شايسته گان خويشرا برميگزينند، شهره ميسازند و در جايگاه مناسب شان قرار ميدهند.
مراتون نهضت شهيد پرورى در كشور و اغراق در تبارز عاطفه و هيجان در تجليل از شهدا، همين يگانه نهاد ارجگذارى از شايسته گان و جان باخته گان دفاع از تماميت و آزاده گى سرزمين پرغرور مارا تا اعماق بى اعتبار و مسخره ميسازد. فرهنگ عجيب و غريبى كه همپا با سقوط رژيم داكتر نجيب الله بالاى روزمره گى هاى كشور چيره گشت، تمام نهاد ها و ارزشهاى عاطفى و باورى مردم را در گرو ذوق ها و سليقه هاى بيگانه و ناآشنا اسير ساخته، جشنها، يادبود ها و روز هاى دينى و تأريخى مردم مارا زير پرسش برده است. افغانستان به جنگل ذوق ها، موهمات و خرافه ها مبدل گرديده است.
و اما ياد از داكتر نجيب الله و شهادت بيرحمانه ى وى، ياد از يك برگه ى سرشار از اميد و نفرت در سرگذشت همان حزب، حاكميت و سراپاى كشور ماست. با نام داكتر نجيب الله و آنچه به انديشه و عمل همان ساختار و همان اجماع پيوند دارد، يك كهكشان درس و اندرز براى نسل در حال آمدن گره خورده است. سقوط خونبار حاكميت داكتر نجيب الله در يك سازش نابخردانه ى شمار "ياران" سفره ى دولتدارى وى با داره هاى شرارت و ستيزه، سرآغاز غمنامه ى افغان در ساز و برگِ جارى آنست. خون هائي ريخته يى كه تا آن روزگار هنوز به پا ها نه رسيده بود، امروز از كمر ها گذشته است و انجام اين كابوس هنوز ناپيداست.
يادبود از روز شهادت داكتر نجيب الله فقط در حلاجى شفاف و بيغرضانه ى راه طى شده، نمايان ساختن سرافرازى ها و سرافگنده گى ها، نقد و بيرون كشيدن آموزه ها و شستشوى گرد و غبار باور هاى كهنه و تاريخ تير شده از مغز هاى ما جلايش ارزنده مييابد و ارزش عملى كسب ميكند. هرگونه ذهنى گرى و نمايش حقير پيوند پيرى و مريدى و محدود ساختن فرديت شهيد نجيب الله در قافيه هاى تنگ و محصور چند آدم و چند گروهبندى، از نيروى اثر گذار شخصيت و قربانى آن سر به دار ميكاهد و جامعه را در دراز مدت از آموزه ها و ياد مانده هاى وى بى بهره خواهد ساخت.
روان داكتر نجيب الله شاد و داعيه وى براى دستيابى به ثبات و رفاه كشور جارى باد!