-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۴, شنبه

نورستان فراموش شده است.

یادداشت عبدالحی ورشان از نورستان


طالبان ، این ګروه وحشی یک بار دیګر همان سیاست زمین سوزی قبلی خود را که در دوران حاکمیت شان درکابل بالای سرزمین شمالی و مناطق دیګر افغانستان عملی میکردند ، اکنون در نورستان شرقی دوباره شروع کرده اند . 
به موجب ګزارشهای دریافتی از ولسوالی برګمتال ولایت نورستان ، طالبان این ګروه وحشی - که حامد کرزی ، رییس جمهور پیشین پیوسته برادر خطاب میکند و خلف اش هم مخالفین سیاسی میخواند - در نخستین روز عید سعید قربان در چند منطقه ای ولسوالی برګمتال واقع در نورستان شرقی حمله نموده خساراتی به مردم محل وارد کرده اند .

طبق همین منابع ، طالبان محلی در تبانی و همکاری با طالبان دیګر مناطق که تعداد شان دقیقا معلوم نیست به چند دسته تقسیم شده بالای مناطق مختلف از جمله ولسوالی برګمتال حملات خود را شروع کرده اند و دسته یی بزرګ این ګروه که بسوی مناطق مختلف قریه پچیګرام رقته بودند بین خود به سه دسته تقسیم شده ، همزمان بالای چراګاههای قریه که مواشی مردم آنجا بودند ، بالای اییلاقها ، بانده و خانه های دهقانی نزدیک مزارع قریه پچیګرام حمله کرده نموده اند .

دسته یی که به طرف چراګاهها حمله برده بودند ، به دلیل اندک بودن تعداد چوپانان و شبان مسلح توانسته اند حدود ۶۰۰ عدد مواشی اعم از ګاو، نرګاو ، ګوساله ، بز و ګوسفند را با خود به غارت ببرند و از از طریق معدن بیروج پپروک به قرارګاه طالبان در دهانه پپروک برسانند . 
دسته دوم که به اییلاق و بانده های نزدیک مزارع ، حمله کرده اند ، با دادن تلفات یک نفر نیز موفق شده اند تا به تعداد بیشتر از ۲۰ بانده و خانه های دهقانی نزدیک مزارع را همراه با انبار علوفه ها - که به منظور خوراک زمستانی مواشی در طول دو فصل بهار و تابستان آبیاری کرده بعد از درو و خشک کردن جمع آوری شده بودند را طعمه ای حریق نموده فرار نمایند .
این حریق و سوختاندن انبار علوفه ها خشک که بیشتر از نصف حاصلات زراعتی نورستان محسوب میشود یک خساره ای بزرګ و جبران ناپذیر میباشد ، زیرا در صورت نبود علوفه های خشک مواشی باقیمانده منطقه هم در ایام زمستان هلاک میشوند .
راویان ګفتند که از جمله متضررین عمده غارت مواشی قریه پچیګرام ، قمردین ولد ملک یارمحمد ، سلام دین ولد محمد جلال و صبغت الله ولد سلطان پسر کاکای راقم این حروف ، میباشند .
و از جمله متضررین کلان حریق بانده ها و انبار علوفه خشک ، شخص بنده ، حاجی عبدالقیوم شریف سرمعلم متوسطه پچیګرام ، عبدالحمید ولد جاجی محمد شریف ، پسران یتیم حاجی میاګل ولد جاجی سیدګل ، قمردین ولد ملک یارمحمد و دیګران میباشد که تعداد شان به ۲۰ نفر میرسد.
دسته سوم طالبان به روز پنجشنبه بالای ولسوالی برګمتال حملات راکتی نموده اند و پس از یک مدت کوتاه تبادله آتش ، جنګ خاموش شده است و ګفته میشود که حمله در ولسوالی برګمتال به هدف اغفال مردم بوده است که مبادا به کمک مردم پچیګرام نروند . 
درخور یاد آوری است که حملات ګروه وحشی طالبان ، بالای قریه پچیګرام که از لحاظ داشته ها و منابع سرشار طبیعی یک منطقه غنی محسوب میشود ازمدت شش سال پیوسته در ایام تابستان - که راهها و ګذرګاههای کوهستانی باز میباشد - حملات صورت میګیرد و هر باری که حمله صورت میګیرد تعدادی از مدافعان ناموس قریه کشته و شهید میشوند و از سوی حکومت هیچګونه توجه بدان نمیشود و در بعض اوقات مقامات حکومت محلی همکار طالبان میباشند . 

درست در همین روز سوم عید سعید الاضحی سال قبل حدود سه صد تن از طالبان که درمیان شان چند تن از افراد پولیس ملی به لباس طالبان درمیان حمله کننده ګان طالبان شامل بودند بالای همین قریه حمله نموده جنګ تن به تن انجام دادند و در نتیجه ۱۱ نفر از مدافعان ناموس قریه بشمول یک زن و دو طفل و به تعداد هفت نفر از مهاجمین طالب کشته شدند که ۸ نفر از شهدای سال پآر پچیګرام اعضای خانواده بنده بودند و حکومت بخاطر دلجویی قربانیان حادثه پچیګرام حافظ عبدالقیوم سرپرست ولایت را به ولسوالی برګمتال فرستاد ، مګر والی بدون این که به محل حادثه برود از قریه برګمتال مرکز ولسوالی با پرداخت یک مقدار پول اندک به ولسوال دوباره به پآرون مرکز ولایت برګشت .