-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۲۲, یکشنبه

پیروزی «ستون پنجم» بر جنرال دوستم

اطرافیان جنرال دوستم نسبت به متحدا ن خویش به شدت مظنون شده اند.


برخی افراد نزدیک به تیم حکومت میگویند که موانع سختی بر سر ادامۀ عملیات نظامی جنرال دوستم در شمال ایجاد شده است.

درصبح فردای بازگشت جنرال از شمال، کمپاین شباروزی گروه های فشار از جمع مشاوران وحواریون رئیس جمهور و همچنان از خارج ارگ، به هدف لغو مأموریت جنگی دوستم در شمال، شروع شده بود. اطرافیان جنرال، این بار بیشتر از گذشته ناراحت اند. گویا «ستون پنجم» بر جنرال دوستم پیروز شده واز آن همه شعار های رسانه یی در جریان جنگ فاریاب، فقط یک سکوت مرموز برجا مانده است.

بسیاری حلقات با هم رقیب در داخل دولت و حکومت، دسته های سبوتاژی یکدیگر را «ستون پنجم» میخوانند اما هیچ یک ازین جناح های مسئول یا غیر مسئول تا کنون مشخص نتوانسته اند که چند نوع «ستون پنجم» در داخل دولت لانه گرفته است.

در هرحال، مشوره ها و تحلیل ها از سوی افراد نزدیک به دوستم در عقب درهای بسته ادامه یافته و برخی گزارش ها از شکاف جدی وبی اعتمادی فرساینده درارکان قدرت سخن می گویند.

تا این مرحله، موضع امریکایی ها ظاهراً تابع موقف گیری های ارگ است و اوضاع شمال، کماکان در گرو یک ابهام امنیتی باقی مانده است. این درحالی است که نفوذ جنگجویان چند ملیتی آسیای میانه در شمال افغانستان به سرعت درحال انتشار است.

 یک منبع مدعی است که شورای امنیت ملی جنرال دوستم را متوقف کرده است. وی به گزارشنامه افغانستان گفت که لشکر بری جنرال پایان یافته و ایشان به طور معنی داری از پیگیری برخی فعالان قوم گرا که وی را به قتل عام متهم کرده بودند؛ نیز ظاهراً پرهیز کرده است.
همین منبع نتیجه می گیرد که هرگاه اوضاع در شمال به موازات حوادث خاموش در ارگ دو باره به سوی خرابی برود، دولت به طور آشکار دستخوش چند دسته گی و هرج مرج خواهد شد.