-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۶, دوشنبه

کندز در دراز مدت غیرقابل دفاع است.

مردم بومی مناطق را تخلیه می کنند؛ دسته جات شبه نظامی مربوط قوماندان های «تنظیمی» میدان را پر می کنند. این، نشان یک جنگ فیصله کن است.تمرکز طالب وداعش از کندز به استقامت دیگری منحرف نمی شود. کندز، ترمینال زمینی جنگ استراتیژیک است.

«نخبه گان!» محلی و کابل نشین پوره مطلع اند که هم جنس اصلی «دندغوری» همانا شبکه خشونت گرا های چند ملیتی در کندز است. دیگر نمی توان بر روی بستر سیلاب، خانۀ آرامش بنا کرد. حکومت قبلی هزاران شبکۀ خانه گی تروریستیی را در کندز به طور قانونی گسترش داده بود.

رهبرنما های بی مسئولیت درین سال ها مردم  کندز را چنان تکه تکه کرده اند که روحیه مقاومت در آن ها کمرنگ است. 
 چیزی عوض نشده، دسته جات «امارت اسلامی» از دارالحکومه های محلی، مدرسه های خانه گی و حیات خلوت های خود بیرون شده و سعی دارند کندز را مثل دهه هفتاد پایتخت عملیاتی خود بسازند.
 در طی هفته های اخیر که تحولات جنگی در کندز به نقطه داغ رسیده بود؛ هیچ کسی به نسب و ریشۀ بحران اشارتی نکرد. کسی نگفت که در سال های حاکمیت بی پرسان حامد کرزی و اسب سالاری فهیم، بر سر مردم آن ولا چه آمد؟

کندز، بار کمرشکن ستم محلی و قدرتمندان بی رحم را بردوش میکشد. ساکنان کندز، هرگز برای دفاع کارتمام در برابر تروریست ها، مصمم نیستند. آن ها از هیچ نیرویی دل خوش ندارند. با ورود احتمالی نیروهای جنرال دوستم یا استاد عطا به آوردگاه کندز، مناطق مهم دست به دست خواهد شد؛ اما تاریخی برای نجات دایمی کندز وجود ندارد.

اگر پروژۀ انتقال جنگ بین المللی از محور کندز به ماوراء مرز ها را هم یک لحظه نادیده بگیریم؛ اوضاع داخلی کندز، مناسبات میان جنگ سالاران و الحاقی های محلی آنان درمنطقه به حدی وخیم ولاینحل است که سیلاب طالب و داعش به زودی از یک زاویه دیگر سر بر آورده و آنان را متواری خواهد ساخت. 

مقامات کندز بارها گفته اند که جنگجویان ازبک، تاجیک، چچن و اویغور که تعداد شان حدود دو هزار نفر است، درین ولایت جنگیده و هنوز هم درصحنه حاضر اند. اگر مردم به حافظه خود مراجعه کنند، سقوط یک ولسوالی و سپس «آزاد» شدن آن، یک دور تسلسل باطل است که دست کم بیست سال، اخبار وگزارشاتی این چنینی را صد ها مرتبه شنیده و خوانده ایم. جنگ درکندز متمرکز شده و اخبار واطلاعات شوک دهنده در مورد «جُغل مالی» این پایگاه عبوری مهم درآینده نیز شنیده خواهد شد.