-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۶, دوشنبه

طالب پاکستانی همه تان را دانه دانه میکشد.

فشرده سخنان نقیب الله فایق در پارلمان - وقتي تا ديروزطالبان را نخواستيد ازقريه هاي قندوز بيرون كنيد، امروز مجبوريد در كوچه ودر داخل شفاخانه قندوز بجنگيد . بغلان را هم كه ديدم، دند غوري را زنده وزار معامله كرديد، كه حتي از سر سرك بلند تر صدا كني، اونطرف طالبان ميشنوند، وضعيت در بدخشان وفارياب به يك هو منتظر است .
- ما هر روز خاك وطن خودرا ازدست ميدهيم، خاك ناموس جمعي است، بياييد واقعاً انسان هاي با ناموسي باشيم، بدون حمايت هاي پنهاني ازطالبان از قندوز خود واز هر گوشه كشورخود مشتركاً دفاع نماييم .

طالبان كه مزدوران پاكستان اند به هيچ كسي رحم نميكند، ديروز پنجاه نفر رادر پكتيكا كشتند، درفارياب يكي از نامدار ترين قومندان خيزش هاي مردمي را كه نگاه كننده يك ولسوالي بود به انتحاري بستند، وكيل جلال آباد پاي خودرا ازدست داد . 
او وكلا و اي مردم ! طالب وپاكستان همه ي تان را دانه دانه ميكشد شايد با تفاوت چند روز وچند هفته از يكديگر تان .
طالب به اين رحم نميكند كه گويا ما به اونها رحم كرده بوديم يا همكاري داشتيم .
من تقاضا ميكنم كه شخص رييس مجلس با ٣٤ وكيل از ٣٤ ولايت به قندوز بروند و نيروهاي امنيتي را روحيه بدهند .
من شنيدم كه سربازان در قندوز خوب ميجنگند ولي عده ي از مقامات محلي در پي فرار اند، او برادر كجا ميگريزي، هرجا كه بگريزي طالب همانجا ميايد، حتي در همين كابل، بهتر است كه بجنگي وتا آخر بجنگي .
تاكيد ميكنم كه با اين لوي درستيز با اين قومندان قول اردو وبا اين والي، امنيت قندوز وشمال قطعاً خوب نميشود .
وضعيت بحراني كشور به افراد متعهد به وطن ضرورت دارد.