-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۱۴, شنبه

حامد کرزی با پای خود طرف دادگاه می رود.

محافل دپلوماتیک درکابل مصر اند که حامد کرزی می تواند یک شورش را رهبری کند.


 براساس دریافت های گزارشنامه افغانستان، محافل دپلوماتیک درکابل همچنان مصر اند که حامد کرزی می تواند یک شورش را رهبری کند. شورش مفروض یک جریان مکمل طالب برعلیه دولت و جامعه جهانی تفسیر می شود. اصل ماجرا را نمی توان فهمید وحتی ممکن است کرزی در نقش یک «خان محلی قومی» دو باره به باشگاه بازیگران پذیرفته شود.

اما شرایط فعلی، سراسر به زیان حامد کرزی است.

سرنخ فروپاشی اقتصاد عمومی به دورۀ سیاست بازی های نا عاقبت اندیشانه کرزی- فهیم بر می گردد. تلویزیون طلوع درموقع حساسی دست به تخلیۀ اطلاعاتی حامد کرزی ( مستقیم از زبان خودش) زد. حضار مستمع در برنامه «سیاه سفید» هریک مدرکی زنده در محکومیت ناکامی های آگاهانۀ کرزی به شمار می روند. اگر قرارباشد زمینه برای تشکیل دادگاه رسیده گی به جرائم بزرگ، درچهارچوب قانون اساسی و قوانین نافذۀ مملکت فراهم شود؛ دیگر هیچ نیازی نیست که در برابر حامد کرزی و شرکاء پرونده های بی حساب وقطور تهیه کرد. «سیاه و سفید» اعترافنامۀ خطرناک کرزی در حمایت دولتی از تروریزم بود که تمام اقامه ها علیه خود را با زبان خودش تصدیق کرد. او هنوز به این اصل اعتقاد ندارد که جنایت کار، آدمکش ومیرغضب، «قوم» و «نژاد» ندارد.

نکته بسیار منفی در سخنان کرزی این بود که بر همه آن چه که انجام داده و باعث شکست های سیاسی و اقتصادی افغانستان شده است، را یکسره تأیید و بر ادامه آن قول استمرار داد. افتخار کرزی بر همکاری با دسته های خون آشام و تروریست، ضدیت با امریکا، انحصار دولت وحکومت، فسادی تصورناپذیر و تکیه بازهم مکرر بر یک گروپ ایله جار سیاسی، دروضعیتی انجام گرفت که یک پروسۀ ارزیابی و دادخواهی به طور آرام علیه وی شکل گرفته است. تلویزیون طلوع «زیرکی» کرزی را ماهرانه دور زد. من تصور می کنم کرزی به عنوان بازنمای یک انحطاط سیاسی استثنایی بسیار زیانبار، کم کم به قدرت های ضد امریکایی در منطقه پیام میدهد که می توانند در شرایط آتی روی وی حساب کنند.

اما کرزی اشتباه میکند؛ مانند آن چه در سال های قدرتمداری خویش اشتباهاتی را مرتکب شد که کمر تاریخ ومنافع افغانستان را خم کرد. این بار، دیگر اشتباه گنجایش ندارد؛ وی اگر بیش ازین بجنبد، مجالس دادگاه های پرسروصدا مانند دادگاه حسنی مبارک از وی استقبال خواهد کرد. شوخی نیست. حسنی مبارک خواب آن همه قضاحت های دوران پیری را نمیدید.
کرزی درپاسخ به سوال سمیع «مهدی» اظهار داشت که « من اپوزیسیون جور کردن را یاد ندارم.» قولی کاملاً نادرست  است. وی خوب یاد دارد که چه گونه سر خود را در یک شرایط هرج و مرج به داخل هر چیز داخل کند؛ فقط یک چیز در اختیار ندارد: اجازۀ امریکایی ها.
یک لحظه تصور کنید که امریکایی ها از افغانستان بروند ( نسخه یی که کرزی میپیچد) چند قدرت در افغانستان سربر می آورد و کرزی در کابل چه کارستانی بر پا خواهد کرد.
اعترافاتی که کرزی از  زبان خودش برون داد، یک حلقه کلانی را درهوا به حرکت در آورده است که می تواند هرلحظه به گردن متحدان «تنظیمی» ایشان فرود آید. بهتر بود کرزی زبان درکام می چسباند و گوشه می گرفت. اگر روزی شورش گرسنه گان برپا شود، نخستین هدف در کابل، کجا می تواند باشد؟ این افغانستان، یک کشوری غیرقابل درک است. تاریخ ما، انباشته از تأسف و لغزش است.