-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۲۶, پنجشنبه

خطر سقوط حکومت را جدی بگیرید!

اسحاق جویا
منتشر شده در جمهوری سکوت


وقتی به چهره های آفتاب سوخته کودکان و کارگران وطنم می بینم دلم خون می شود. و بد تر از آن وقتی کبر و غرور و خود پسندی های رهبران و کارگذاران سیاسی و دستگاه حکومتی را که شب و روز در فکر آسایش خود و خانواده های شان است را مشاهده می کنم امیدم را نسبت به آینده بهتر این سرزمین از دست می دهم. 
احساس ها، درک و شعور در این ظلمت کده ( افغانستان) یخ بسته است. انسانیت مرده است. تفکر راکد شده و خرد ره گم کرده است. سیاست و حکومتداری به اسباب بازی چند درمانده و بیچاره تبدیل شده است. هیچ کس درد و نیاز مردم را حس نمی کند. تهدید های زندگی هر روز بیشتر می شود و مردم افغانستان نیز مجبور است به خاطر نجات خویش دست به فرار از این خاک بزنند. نیروی کار به بنبست رسیده و سیاست پیشگان نیز با ذهن های یخ زده شان اوضاع را کنترول نمی توانند. با گذشت هر روز از همپاشیدگی درونی حکومت را با چالش های نو مواجه می سازد. وخیم تر شدن اوضاع سیاسی در میان مردم آشفتگی اجتماعی به بار آورده و راه را برای فرار جوانان به بیرون از کشور هموار کرده است. خانواده های زیادی به خاطر نجات از تهدید های زندگی شان مجبور به تجربه دو باره مهاجرت و آوارگی شده است. 
اگر قرار نیست به گذشته برگردیم و آوارگی و رنج های مهاجرت را تجربه کنیم باید " خطر سقوط حکومت " را جدی بگیریم. قرار نیست افغانستان حکومتی را تحمل کند که نمی تواند پاسخگوی نیاز های مردم باشد. آشفتگی و سوی مدیریت در دستگاه حکومتی است که زمینه رای برای از همپاشیدگی درونی دستگاه دیپلماسی هموار می سازد. این تهدید نباید سطحی گرفته شود. 
زندگی در افغانستان برای بسیاری ها غیر قابل تحمل شده است. بیکاری هزاران خانواده را به مرگ تهدید می کند. بسیاری از خانواده ها به خاطر نجات از مرگ ناگزیر خطر غرق شدن در دریا ها را به جان می خرد. افغانستان در این روز ها شاهد فرار سیلی از مهاجرین به کشور های بیرونی است اما حکومت در راستای رفع این معضل هیچ گونه اقدامی نمی کند.
کمک های کشور های خارجی که قرار بود به خاطر رفع محرومیت های چندین ساله و بهبود وضعیت معیشتی مردم افغانستان به مصرف بی رسد، به خاطر ضعف مدیریتی دستگاه حکومتی افغانستان، به یغما رفته و در دبی و کانادا هوتل های پنج ستاره ساخته شد. باید متوجه باشیم که سیاست و حکومت در افغانستان به کام مافیا های سقوط کرده است که هیچ گونه تدبیری به خاطر نجات مردم ندارد. و ادامه این وضعیت از یک طرف خطر سقوط حکومت را بیشتر می سازد و از طرف دیگر معضل کلان اجتماعی که در آن قربانیان اصلی مردم افغانستان خواهد بود را در پی دارد. شاید دیگر مردم افغانستان تاب نیاورد و به خاطر نجات خود و آوردن یک تغییر مثبت دست به کار شود.