-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۳, جمعه

«حاجی» و «غازی» دیگر متروک شده است.

پیام تازه عیدی؛ «داخل اروپا و امریکا»
از نکته بینی های عبدالشهید «ثاقب»

پیشترها مردم در پیام های تبریکی عیدی شان می گفتند «داخل حاجی ها و غازی ها»، اما امروز متوجه شدم که بسیاری از جوان ها می گویند «داخل اروپا و امریکا». 
این جایگزینی و دگردیسی در پیام های عیدی، اگر چه از سر شوخی و خوش طبعی باشد، چند نکته ای را می رساند:
۱ - گرایش جوانان به گریز از افغانستان. جنگ، ناامنی، فقر و بیکاری ای که امروزه در افغانستان بیداد می کند، گریز از کشور و پناهندگی در غرب را به بزرگترین آرمان و آرزوی جوانان مان تبدیل کرده است. جوانان مان غرب را آن «بهشت گمشده» و «عربستان خوشبخت»ی می دانند که در متون اساطیری و افسانه ها در باره شان صحبت می شود.

۲ -علاقه مندی به مسایل «اینجهانی» به جای مسایل «آنجهانی»:

«داخل حاجی ها و غازی ها»، یک پیام مذهبی بود و نشاندهنده اهمیت سعادت «آنجهانی» در نزد مردم. اما «داخل اروپا و امریکا» پیامی است معطوف به سعادت «اینجهانی». دیده می شود که سال های پسین در افغانستان، سال های سکولاریزاسیون بوده و این پروسه توانسته است در میان مردم به مووفقیت هایی دست یابد.

۳ - نیش و کنایه به حاجی و غازی:

حاجی ها و غازی ها در گذشته در میان مردم جایگاه بلندی داشتند. همگان آن ها را احترام می کردند. اما امروزه نه تنها این جایگاه شان را از دست داده اند، بل حتا به دیده تنفر نیز نگریسته می شوند. حاجی ها را مردم به عنوان اشخاصی می دانند که به جای کمک و همیاری با فقیران و تهی دستان این سرزمین، به عربستان رفته و کیسه شیخ های عرب و خانواده آل سعود را پر می کنند، و غازی ها را همان هایی می خوانند که امروزه به بهانه «بهشت رفتن» در سوریه و عراق و افغانستان و یمن آدم می کشند و خون می ریزند.