-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۲, پنجشنبه

افشاگری بی سابقه از زبان استاد خلیلی

دولت وحدت ملی با داعش همکاری می کند.


بنا به نوشته قائمی زاده، استاد خلیلی رهبریکی از شاخه های حزب وحدت اسلامی، سیاستگر کم سخن و از ستون های تیم کرزی- فهیم، مسأله مهمی را فاش کرده است. اﻳﺸﺎﻥ با ابراز نا رضایتی از« ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟت ﺑﺎ ﺩاﻋﺶ ﺑﺮاﻱ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺭاﻧﺪﻥ «ﺭﻗﺒﺎﻱ ﺷﺎﻥ اﺯ ﻣﻴﺪاﻥ ﺳﻴﺎﺳﺖ» هشدار داده است. 
این نخستین بار است که یک سیاستگر دخیل در قضایا ووابسته به تیم قبلی، دولت دکترغنی را به همکاری با داعش ملزم کرده و آن را «اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ» خوانده اﺳﺖ.

خلیلی مشخص نکرده است که هدف ایشان از رقبای حکومت وحدت ملی کدام نیروها و مراجع اند؛ طالبان یا شرکای «تنظیمی»؟
استاد خلیلی گفته است که « اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺭا ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ اﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻃﻲ ﺟﻠﺴﻪ یی ﺩﺭ ﻣﻴﺪاﻥ ﻭﺭﺩﻙ ﭘﻮﻝ ﻫﺎﻱ ﻫﻨﮕﻔﺘﻲ ﺑﺮاﻱ ﺑﺮاﻧﺪاﺯﻱ ﺭﻗﺒﺎﻱ ﺁﻥ ﻭﻗﺖ اﺵ ﺑﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﭘﺮﺩاﺧﺘﻨﺪ.» استاد خلیلی همان گونه که همکاری دولت مجاهدین با طالبان را دقیق بیان کرده، موضوع دیگری را نیز افشا کرده است که در آن خود ایشان نیز باید مسئولیت های خویش را قبول کند.
 ﻭﻱ مدعی شده که به نام «پروسه صلح» هشت صد میلیون دالر خرج شده اما نتایج کار بیخی صفر بوده است. خرج هشت صد میلیون دالری، تکان دهنده است. جزئیات این چنین مصرف بزرگ از هزینه کشوری که نیمی از معاشات مأمورینش را جامعه جهانی می پردازد؛ و روز به روز بر لشکر گدا ها در خیابان هایش افزوده می شود؛ واقعاً عذاب دهنده است. این اندازه پول به دستور کی ها برای کدام افراد و حلقات تأدیه شده است؟

اظهارات خلیلی مدرک رسمی و معتبر است و  برای اثبات جنایات تاریخی یک تیم بی هویت سیاسی در دادگاه، نیاز به مدارک دیگری نیست. ازین هشت صد میلیون دالر اگر ده میلیون دالر آن بین اعضای شورای صلح به اشکال متفاوت تقسیم و سهمیه بندی شده باشد؛ مابقی هفت صد و نود میلیون دالر دیگر بی هیچ تردیدی به هدف حفظ  و تقویت جبهات طالبان در اطراف کابل و دیگر مناطق هزینه شده است.

اگر حیف و میل مبلغ هشت صد میلیون دالر از جانب کرزی و شرکاء، آن هم بدون حسابدهی و منابع، به وسیله یک خبرنگار، کارشناس یا برخی ناظران مطرح شود؛ می توان درصحت و سقم آن تردید کرد؛ اما استاد خلیلی که خود در محور قدرت حضور داشته و حرف هوایی وخارج از اصول بر زبان نمی آورد. درافغانستان، دیگ خشم و ویرانی معمولاً بی هنگام به جوش می آید. بحث حیف و میل هشت صد میلیون دالر شوخی نیست و حامد کرزی را سخت زیر ضربه قرار میدهد.
درکمال نومیدی می نویسم که هیچ کسی درین باره علیه کرزی اقامه نخواهد کرد؛ چون، مرجعی برای این دادخواهی در افغانستان وجود ندارد. با این حال، دو چیز وجود دارد، وقوع قیام و هرج و مرج و حرکت سایه های بین المللی به سوی کرزی. ببینیم کدامیک یک حرکت حسابگیری را طراحی خواهد کرد.