-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۵, یکشنبه

حجاج چر‌س‌فروش

منبع مالی اکثر حجاج افغانستان، حرام خوری، طلا فروشی، دغل کاری، مفت خوری از بیت المال، غصب و  خود نمایی است. حج از نظر این ها، یعنی هرچه ناروایی و زشتی که مرتکب شدی، یک بار حج برو، بوجی گناهانت خالی می شود.
اسد بودا یک قطعه از متن سراج التواریخ را آورده است که بی هیچ تبصره یی همه چیز را روشن می کند.

و هم در این آوان، قافله‌ای از مردم یارکند به عزم رفتن در مکه‌ی معظمه، واردِ وخان شده در منزل عبدالغنی‌خان حاکمِ آن‌جا فرودآمدند و یک بارِ چرس را که با خود داشتند و می‌خواستند که آن‌را در کابل رسانیده فروخته، بهایش را خرجِ راه حج کنند، در شب، دزدان بربودند و اهل قافله را اصرار به‌فرودشدن در جایی کردند که تا ایشان را فرود آوردند و حاکم به لحاظِ نوکران خود، دادِ ملاک چرس را نداده تا که از عرایضِ وقایع‌نگاران به گوش داد نیوش ولارسیده، فرمان شد که یکی از آن دو تن را دندان‌ها کشیده، دیگری را مکحول سازد و او اقدام به تعمیل این امر نموده، آن‌که در چشمش میل کشیده شد، اندک بینا مانده دوباره ماجرا به عرض حضرتِ والا رسید... حضرت والا در روز بیست‌ودوم رمضان حاکم و خان را فرمان کرد چرس را حکماً به مالکانش برساند و آن دو تن را محبوس در فیض‌آباد بدخشان، نزد جنرال تاج‌محمدخان گسیل دارد، تحقیقات و اثباتِ سرقتِ ایشان را نموده، کیفر دهد(فیض‌محمد کاتب، سراج‌التواریخ، جلد ۴، بخش نخست: ۱۹۶).»

نوت: قرارمحاسبه مخارج امسال حجاج افغانستان حدود شش صد میلیون دالر است.