-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۲۹, یکشنبه

هدف گیری نیروگاه برق وکالج ها درپاکستان

شبکه های امنیت ملی باید بدون توجه به «ستون» های نفوذی پاکستان، باید مأموریت دفاع از کشور را با قلب گرم، مغز سرد وبی رحمی بی امان به انجام برساند.


پاکستان برتری های زیادی دارد که از هر جا اراده کند، سیخ آتشین را بر زخم های افغانستان فرو می برد. تجلی این فاجعه تنها در سیمای «ستون پنجم» و ستون های نیمه علنی دولتی نیست. از برکت «جهاد»، «افغانیت» و «اسلامیت» هزاران ستون در خدمت آی اس آی است.
حالا که افغانستان برای بقای خود، درمیدان یک جنگ نا برابر قرار دارد؛ چه باید کرد؟ موقف افغانستان در زور آزمایی با پاکستان همیشه نا برابر بوده است و این خبط سیاسی سیاستگرانِ کابل بوده است که با «زور کم قهربسیار» زمینه را مساعد کردند که ابتداء نیم درجن رهبران «جهادی» داوطلبانه به خدمت آی اس ای درآیند و سپس، خلقی های عامیانه اندیش، ( یا جهاد گران غیردینی) کشتاری کورکورانه به راه اندازند؛ راه را به هجوم شوروی باز کنند و بخت گشای استراتیژیک پاکستان شوند. 

خدمت خلقی ها و جهاد گران، برای پاکستان ازین منظر تعیین کننده بود. استاد سیاف که اکنون راه خود را از ولی نعمت «انصار» جدا می کند؛ هیچ چیزی را به نفع افغانستان تغییر نمی دهد؛ جز این که بار سنگین اعلام جنگ علیه پاکستان بازهم به دوش مردمی می افتد که هنوز از ضربات دوره جهاد و طالب، کمر راست نکرده اند.
 در شرایط حاضر،هیاهوی جهادی، همانند ترکش یک بمب صوتی است که فقط مغز را صدمه میزند. بزرگترین مسئولیت تاریخی به دوش شبکه های امنیتی به ویژه امنیت ملی افغانستان است. امنیت ملی دریک نبرد نا همسان ( از نظر نفرات وتجهیزات) با پاکستان قرار دارد؛ با این حال، شرایط به نفع افغانستان و به زیان پاکستان تا حد زیادی درین سال ها تغییر کرده است.
پاکستان توان هجوم مستقیم به افغانستان را ندارد؛ زیرا این جا قلمرو امنیتی امریکا وناتو است. علاوتاً هند با افغانستان پیمان راهبردی امنیتی دارد و هیولای نرم هندی دورادور پاکستان را درهم تنیده است.
تحریک طالبان پاکستان، نقطه مرگ امنیتی و اقتصادی پاکستان است. درین زمینه، هندی ها به گونه یی سرسام آور سرمایه گذاری کرده اند و شبکه های مفقودۀ سازمان های امنیتی هند، به دور تأسیسات حساس پاکستان احاطه دارند. امریکایی ها برسر طالبان، از ای اس آی ناراضی اند. امنیت ملی افغانستان تجارب بسیار گران بهایی در طراحی ضد حمله های تعیین کننده در تأسیسات حساس پاکستان دراختیار دارد. دربحث حفظ چهارچوب های «طالب»، بود و نبود پاکستان مطرح است. آن ها تا سرحد مرگ تلاش می کنند طالبان را به عنوان بخشی از سهمیه استراتیژیک پاکستان در حکومت مشارکتی آینده، وارد دستگاه قدرت درکابل کنند.
ورود طالب به حیث بخشی از شرایط کلیدی پاکستان، زیاد نگران کننده نیست. نفوذ آن ها بدون طالب نیز بسیار گسترده است. مهم این است که اقدامات ضربه گیر امنیت ملی تا رسیدن به انکشافات بعدی تا حدی باید موثر باشد. این نخستین بار است که حکومت وامنیت ملی به طورمستقیم ورسمی از سوی پاکستان ملزم دانسته شده و باید منتظر حملات بعدی باشیم. درین نبرد، اگر روی نقاط ضربه بر پاکستان با دقت کار صورت گیرد، عواقب این جنگ برای پاکستان کمرشکن خواهد بود.

پاکستان دارای زیرساخت های آسیب پذیر ومنظم شهری است و به اثر چند ضربۀ کلافه کننده با یک روند فروپاشی مواجه می شود. تأسیسات برق پاکستان هدفی بسیار کلیدی و قابل دسترس است. درفصولی که حرارت به شدت بالا می رود، آماج گیری تأسیسات برق تربیله و دیگر مناطق، رهبران آن کشور را به اتخاذ یک سیاست مدارا با افغانستان وادار می کند. افزون برین، درهمین روزها، دورۀ جدید دروس کالج ها و یونیورسیتی ها در سراسر آن کشور شروع می شود. وقتی آن ها شاه شهید کابل و مجتمع مسکونی مکروریان را بی رحمانه هدف می گیرند، هدف گیری کالج ها و مراکز عالی آموزشی پاکستان پیام سیاسی بهتری را به تصمیم گیران آن ها منتقل می کند.
اگرامنیت ملی یا حکومت افغانستان خود را فرش قدم های پاکستان هم بکنند، رویکرد پاکستان تغییرنمی کند.
رهبران جهادی و دیگر فیگور های (به ظاهرضد پاکستان) درموضع گیری های خویش صادق نیستند. اگر راست میگویند، بخش کوچکی از ثروت های حرام وغیرمشروع خود را می توانند دراختیار شبکه های اپراتیفی افغانستان قرار دهند. اجرایی کردن طرح ضربه بر نیروگاه برق و تأسیسات عمومی پاکستان نهایتاً از ده تا بیست میلیون دالر پول خرج برمیدارد. رحمت الله نبیل بارآرزوهای بزرگ میلیون ها مظلوم کابل و دیگرشهر ها را به دوش می کشد. حملات تازه طالبان- پاکستان در پیش است. رحمت الله نبیل  ودیگر جانبازان گمنام امنیت ملی، باید بدانند که مقاومت عادلانه بر هرنوع هیولا پیروزشدنی است.