-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۳, یکشنبه

عصرجنون

شهید پرستی، خون فشانی سیاسی و نمایش های عاشورایی، اوج گمشده گی روانی مردمی را نشان می دهد که رؤیا های سادۀ خود را به خاطر یک زنده گی انسانی فارغ از فرقه و تعلق، در ازاء به دست آوردن «هیچ» از دست داده اند. درین خرابکده، بسیاری ها به این گمان خطا اندر شده اند که برای رسیدن به کعبه زنده گی، به عنوان حق انسانی، حتماً باید سر به گذرگاه انواع جنونها زد. هرکس، به طریقی، به داشتن زنجیر های اسارت خویش، مفتخر است. 
مایوس کننده است. 
دیگر ما «کبوترهای» های غایب شدۀ خود را پیدا نخواهیم کرد. دیگر، «مهربانی، دست زیبایی را» نخواهد گرفت.