-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۲۰, دوشنبه

آن که قانون میگوید؛ خود قانون میشکند.

حاصل مفید این فرمان، فقط ایجاد کشاکش «موازی» در دستگاه دولت و حکومت است. ازین فرمان، هیچ چیزی به ضیاء مسعود نمی رسد. «شرکت سهامی» ممکن است ورشکست شود. ( هرچند چیزی نمانده) تفویض صلاحیت این چنینی، که معادل صلاحیت های تعریف شدۀ معاونان رئیس جمهور در قانون اساسی باشد؛ درقانون اساسی نیامده است. این اقدام برپایه یک محاسبۀ کوتاه مدت «سیاسی» انجام گرفته است. آمدن اصلاحات، دیگر جزو آرزو های فنا شده، است.