-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۲۳, پنجشنبه

به لشکر بیکاران، مشاور گفته نمی شود.

مشاور یعنی چه؟
تعریفی که دکتر ملک «ستیز» در شناخت وجایب و توانایی های کارشناسیک یک مشاور به دست میدهد؛ این نکته را فوری به ذهن القا می کند که مشاور حلال زاده ( ازنظرفهم وتخصص) درافغانستان هنوز تولد نشده است.
دکترملک «ستیز»


مشاور، فرد حرفه‌یی‌است که از آموخته‌های علمی، تجربی و درایتِ هماهنگی بهره‌مند باشد.

مشاور در زمینه‌های شکل‌گیری استراتژی، پالیسی (و در برخی حالات، برنامه‌های اجراییِ) یک نهاد، یا یک شخصیت، دیدگاه‌های خود را پیش‌کش می‌کند.

 مشاور شخصیت سیاسی نیست، بل چهرۀ تخنیکی و اکادمیک یا تکنوکرات است.

مشاور با نهادهای پژوهشی، اکادمیک و حرفه‌یی در هم‌کاری مستمر است. مشاور برآیند این مراودات را توحید و سازگاری کرده و به نهاد و یا شخصی که هم‌کار است ارایه می‌دهد. مشاور مسئول عملکرد نهاد نیست، اما در برابر استراتژی و پالیسی حساب‌دهی دارد.
بهترین مشاور کسی است که فن هم‌گرایی میان پالیسی و استراتژی را بلد باشد. نتیجۀ هم‌گرایی میان پالیسی و استراتژی پیامد‌های کاری یک نهاد یا یک شخصیت است که از کارکرد های حرفه‌ییِ مشاور نشات می‌کند.
مشاور در واقع یک نهاد است نه یک فرد! مشاور افکار یا دکتورین یک نهاد یا یک شخصیت را تبیین می‌کند. نقش مهم و اساسی مشاور این است تا شخصیت و یا نهادی را که مشوره می‌دهد، حرفه‌یی سازد و زمینه‌ها را برای توسعه و شگوفایی آن فراهم گرداند.
اگر یک مشاور از این معیارها بی‌بهره است، به درد سر کادری، اقتصادی و سیاسی برای نهاد و یا یک شخصیت سیاسی مبدل می‌گردد.