-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۲۷, دوشنبه

اشتون: ترک افغانستان نا ممکن است.

برهنه  ترین استدلال امریکا از زبان وزیر دفاع بیرون پرید.


روزنامۀ لاس انجلس تایمز دریک مطلب دربارۀ افغانستان می نویسد که وزیردفاع امریکا آشتن کارتر دردفاع از تغییر اخیر در ستراتیژی جنگ افغانستان هفته گذشته گفت که ترک کردن افغانستان به مثابۀ شکست ما خواهد بود.

ما افغانستان را ترک نمی کنیم واین کار را کرده هم نمی توانیم واگر افغانستان را ترک گوییم دست آوردهای ما به هدر خواهد رفت.

روزنامه می نویسد که یک سوال اساسی این است که این سخن آشتن کارتر که امریکا نمی تواند افغانستان را ترک گوید چه معنی دارد.

لاس انجلس تایمز می نویسد که امریکا یک قدرت بزرگ است. این کشور بالخصوص به برتری نظامی خود می بالد. قدرت هم به یک کشور این امکان را می دهد که گاهی اگر ارزش ها ومنافع آن تقاضا کرد اقدام نماید وگاهی هم از اقدام خو دداری کند.

ولی به نوشتۀ روزنامه امریکایی ها باید این سوال را بپرسند که امریکا درصورتی که کدام گزینۀ نداشته باشد به چه نوع اقدام رو آورده می تواند؟

لاس انجلس تایمز می نویسد که درپاسخ به این سوال جا دارد که گفته شود که امریکا نه تنها درافغانستان باید امور خود را درست کند بلکه درعراق هم که زمانی جنگ خود درآنجا را پایان یافته اعلان کرده بود واکنون درشکل انتقام گیری دوباره آغاز شده است کارهای خود را درست کند.

لاس انجلس تایمز می نویسد ستراتیژی اردوی امریکا در هردو کشور به شکست مواجه شده است.