-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۲۰, دوشنبه

تهدید «طلوع» از داخل کابل سازماندهی شد.

کمیته دفاع از طالبان درپایتخت شروع به کار کرده است.

ساعتی پیش، مرجعی ناظر درکابل به من  نوشته است:
تهدیدی را که طالبان درآن، کارکنان شبکه های «طلوع» و «یک» را «اهداف نظامی» خوانده اند، به همکاری کمیته «دفاع از طالبان» درکابل نوشته شده و به آن ها ارسال گردیده بود. نفر های امنیت ملی از فعالیت های شان با خبر است. کمیته دفاع از طالبان ده نفر عضو دارد و دفتر شان در وزیراکبر خان دریک خانه شخصی است ووقتی برای کدام جلسه میخواهند جمع شوند، آدرس را تغییر میدهند.

نویسنده یادداشت اضافه کرده که درین باره دو رقم راپور وجود دارد. یکی، طالبان بعد از نشر گزارش «تجاوزجنسی» به دختران لیلیه کندز، به یکی از بزرگان کندز که آن ها را تا روز های آخر همرایی می کردند، گفته بودند که همین مسأله را معلومات کند ونام افرادی را که تجاوز کرده اند، معرفی کنند. آن ها جواب داده بودند که خبر طلوع یک کذب است  و به هیچ کسی در لیلیه تجاوز نشده است. تلفن های این آدم ها فعال است. اگر دروغ است، بفرماید کارمندان امنیت، خطوط تلفن را یک بار کنترول کنند.

بعدن طالبان، به کمیته ای که به خاطر دفاع از آن ها در کابل تشکیل شده، طلب معلومات شده بودند. این همان مرکزی است که سیاف صاحب در باره آن به مردم معلومات داده بود. این نفر ها هم گفته بودند که دروغ است و هر قدر شما خود را خاموش بگیرید، مردم همه یقین می کنند که طالبان به دختر ها تجاوز کرده اند.
راقم همین یادداشت مدعی شده که گروه دفاع از طالبان در دولت هم کار می کنند، در اتحادیه های خبرنگاران هم فعال استند. این که طالب ها یک باره سر تلویزیون های طلوع و یک خشم گرفته اند، بالاثر فشاری است که از کابل به آنان وارد شده. یک خانم به نام آرین یون و چند نفر دیگر به طالب ها قناعت دادند که طلوع و یک را شما بترسانید که شما را بی ناموس به مردم معرفی می کنند . شما یک عملیات انتحاری کنید ما هر چه از دست ما آمده انجام میدهیم. ترساندن شما نتیجه میدهد.