-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۲۹, چهارشنبه

مرحلۀ دوم جنگ لاک پشتی جنرال دوستم

شماری درداخل حکومت، جنرال دوستم را «فیل درون» خانه تصور می کنند که می تواند خانه را خراب کند.


گزارش های «تحلیل شده» درگزارشنامه افغانستان حکایه دارند که جنرال دوستم در دور تازه که قرار است در شمال، ظاهراً جنگ «برنده» را رهبری کند، از هیبت نظامی و عملیاتی گذشته بهره مند نیست. از قرار معلوم، جنگ شمال، یک آسیاب گردنده در یک نقطه مشخص است و امکان برنده شدن، از دست رفته است.

   جنگ شمال، اکنون مدیریت چند بُعدی پیدا کرده و گروه های فشار، هم از جبهه و هم از مرکز، برپاهای ارادۀ «دوستم اصلی» ( دوستم سال های شصت و هفتاد) زنجیره افگنده و این زنجیر بندی، هر یک از گام های وی را درمیدان عملیات، از مقیاس چند متر، به یک فُت کاهش داده است.

درفصل اول عملیات دردو ماه پیش، جنرال دوستم بیشتر به بهای عرق ریزی رسانه ها و تک گفتاری های خود ایشان، به یک نماد جنگ سالاری صلح آور بدل شد؛ اما واکنش های چند منظوره در ارگ، فاصله گیری طیف «تاجک» از وی پس از فاجعه کندز، او را در نقطه یی تعیین موقعیت کرده است که چنگ به ریسمان مصلحت های تالار قدرت بیاندازد و منتظر حوادث بماند.  

درفصل دوم جنگ های جنرال «طالب کُش»، خبر چندانی از جنگ صلح آور نخواهد بود؛ میدان این مانور، فقط این است که از کشتار و بی آبرویی نظیر آنچه در کندز پیش آمد؛ یک اندازه جلوگیری شود. ظاهراً اجندا طوری است که بسترهای اصلی سوق وادارۀ طالب- داعش درهرجایی که برپا شده، به حال خودش وانهاده شده و خیرسیاسی درین است که مراکز کلان تر شهری از دست نروند که اثرات تبلیغاتی اش، برای هیچ بازیگری، به صرفه نیست.

گزارش ها حاکی اند که دوستم از نظر اسلحه، دست بازعملیاتی، امکانات کمی و کیفی با ضریب بالا که در تهاجم ضروری است؛ در دسترس ندارد. نکتۀ محوری این است که اراده وفیصله یی برای سرکوب گروه های به شدت اکمال شدۀ داعش- طالب، وجود ندارد. شاهدان گزارش کرده اند که ظرفیت تدارکاتی طالب- داعش از نظر مهمات، خوراک و خدمات بهداشتی، به مراتب قوی تر از قوای دولتی است.


کشاکش درون حکومت نیز مزید برعلت شمرده می شود. این بارگزارش های خاصی به طور غیررسمی مخابره شده است که جنرال دوستم صرفاً مؤظف است در داخل یک منحنی بستۀ عملیاتی به دور خودش بچرخد. برخی منابع خبرهای ناگوار تری را نقل می کنند و مدعی اند که دوستم در حریم «ستون پنجم» به حرکت در آمده و قصد دارد مانند فیل درون خانه عمل کند. احتمال به دام افتادن فیل درون خانه، این بار برای هیچ کسی پوشیده نیست. درهر حال، مرحله دوم ورود جنرال به شمال، برنده شدن در جنگ نیست؛ حفاظت از جنگ خواهد بود تا حوادثی که درچهار طرف مملکت درجریان است؛ دستور اصلی را به همه ابلاغ کند.