-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۲۳, پنجشنبه

نسل جدید غلام بچه گان درکاخ ارگ

عرایضی اندر تدبیر محمد حنیف اتمر


شورای امنیت ملی در زمان کرزی درنقش اداره مشورتی وغیر اجرایی تشکیل شد که در رأس آن «سردار» پنبه یی – زلمی رسول- قرار داشت. بعد از وی نوبت به یک مدعی انقلابی گری؛ اما مدت ها قبل خصی شده، رسید. کرزی بعد ها، این اداره را با نظارت بی ضرر انجنیر ابراهیم رنگمالی کرد تا آن که دورِ حنیف اتمر در رسید.

آقای اتمر از نوع دیگر است. وی یکی از سرمایه های دپلوماسی افغانستان معاصر است.

اتمر یک مدیرعامل مستعد، فرد محور (ازنظر تصمیم سازی) و پدید آورندۀ یک ساختار متمرکز است. حالا تشکیل وفعالیت های شورای امنیت ملی فزونی یافته؛ تا جایی که حرف اصلی دردستگاه دولت وحکومت از همین آدرس می آید. زیرکی ایشان دست کمی از پادشاهان درشت کردار ندارد. وی درفهم و تحلیل نقاط ضعف سیاسیون پول پرور، مفتیان شکم پرست، وبرخی رهبران حسود از طبقات مختلف، درایتی بسنده دارد و فرزندان بالغ و نو بالغ آن ها را همچون یک کلکسیون عکس های رنگه و سیاه و سفید اشراف زاده گان طبقه بندی شده، دور خود جمع آورده و همه را مانند دانه های کلان وخورد تسبیح، درنخ نا گسستنی اسکناس های دالر به هم رشته است.

فرزندان نرینۀ اشراف جنگی- جهادی از جمله، احمد ضیاء مسعود، حضرت مجددی، سیدحسین انوری، الحاج دین محمد، وحیدالله سباوون، مولوی قیام الدین کشاف، یونس قانونی، قاضی امین وقاد و ده ها تای دیگر  برسبیل جرگۀ غلام بچه گان دربار، دریک معاملۀ داوطلبانه به نخ کشیده شده اند. این یک رسم مرسوم مفید است؛ مشروط بر این که به هدف نظام سازی و کنترول عناصری که درخمیره خود بالقوه بلوا ساز استند؛ استفاده شوند.

 درگذشته بادشاهان درقلمرو خویش جهت جلوگیری از بغاوت ها، فرزندان متنفذان محلی وسرداران قبایل را به شکل گروگانِ اعزازی نزد خود نگاه میکردند و با اکرام ونوازش دربار، آداب شاهی و اطاعت آموختانده می شدند. اما حالا، غلام بچه گان، ملزم به خم خم رفتن در برابر پادشاه و ملکه نیستند؛ منافع عمومی مهم تر از رضایت آن هاست. این دسته، آزاد منشی سالم را با بغاوت و تکبر به اشتباه می گیرند. حال، این ریسک وجود دارد که اشراف زاده گان جهادی، سوار برموتر های زره و کاروانِ همرکابان، درغیاب حسابدهی و قانون، ممکن است حریم  حرم سرای قدرت را احترام نکنند.

آسیب خاصی که اندرین ماجرا به چشم میزند این است که درمیان این مشاوران طبقه جوان هیچ کس بیرون از خانواده های رهبران جهاد ومقاومت وسیاسیون ملی حضور ندارد. این را گفته باشم که اتمر برای کنترول و قربانی کردن این گروگان ها در راه منافع دایمی افغانستان، یک مسئولیت تاریخی بر عهده دارد. هنوز معلوم نیست که ایشان با چه تدابیری خواهند توانست تا مانع از آن شود که غلام بچه گان، به تهدیدی علیه فرصت ها، عزرائیلی برای بودجه ضعیف کشور، و نماد های فرعونی در جاده ها و ادارات تبدیل نشوند.