-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۲۱, سه‌شنبه

تشریفات رسانه یی با طالبان

یادداشتی از وحید «عمر»


بعضی دوستان تهدید طالبان به خبرنگاران را چنان با آب و تاب " جنایت جنگی" تعریف میکنند که به کشف نوی دست یافته باشند. تو گویی قبل از این طالب برای ما گل دسته میکرده و به یکباره گی تصمیم گرفته جنایت جنگی مرتکب شود. بعضی های ما چنان مصروف التماس از " طالب" برای احترام به خبرنگاران هستیم که گویی مخاطب ما حزب سوسیال دموکرات جرمنی است.
طالب نام یک " جنایت جنگی" است. طالب زاده یک "جنایت جنگی" است. طالب پرورده یک " جنایت جنگی" است. نفس موجویت طالب یک " جنایت جنگی" است. قصه طالب از " جنایت جنگی" شروع و به "جنایت جنگی" میانجامد....
مخاطب تان را بشناسید!