-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۱, جمعه

علائم مشخصی که دکتر غنی تکلیف روانی دارد.

هرمشاور خائن یا عالم درباری و جیفه خور، که پیرمرد را این طور سبک و بیهوده خیال می سازد، و وقت او را عبث و حرام می کند، در دنیا و آخر شرمسار خواهد شد.

دنیا را خون گرفته و مردم در حال فرار اند؛ گروه گروه سرباز و افسر قصداً به اسارت داده می شوند؛ گورستان ها دهان باز کرده؛ اما  رئیس جمهور آمده پیش چند آدم بی غم باشِی که هیچ فایده یی به جامعه و کشور ندارند.

وضع بهداشتی رئیس جمهور واقعاً مایه نگرانی شدید است و عواقب خطرناکی نیز خواهد داشت. سرقوماندان اعلی به روی اجساد ده ها جوان اردوی ملی قهقهه می خندد. کشور قدم به قدم به طرف یک فاجعه یی بی مهار درحرکت است.

 سرباز و قوماندان در فاریاب قتل عام شده و اجساد شان قصابی و حریق می شود، خانواده های شان به خون نشسته؛ دکترغنی خم به ابرو نمی آورد. بوسیدن پیشانی« حاجی» که هیچ احساسی نسبت به انسان، سرباز، خانواده های سرباز، وطن، همسایه های گرسنه و ... ندارد؛ چه مفاد سیاسی و ملی دارد؟
تشریفات و نمایش های ظاهری دکترعبدالله نسبت به این زبونی وخواری شرف دارد.

عبدالحی خراسانی درین رابطه چنین نوشت: حضور و استقبال رئيس جمهور از مسافران از حج بازگشته ، يك حركت عاميانه و بد آموز اجتماعى و فرهنگى است !
استقبال رئيس جمهور از شهروندان برگشته از سفر حج در ميدان هوايى بين المللى كابل ، يك حركت پوپوليستى و بدعت مذموم در مديريت سياسى كشور است !
چه ضرورتى دارد كه رئيس جمهور به استقبال مسافرانى برود كه در ايام حج ، حج كرده اند و اگر از راه درست و پول حلال رفته باشند مطابق باور و ايمان خود ثواب كسب كرده اند و اميدوارم كه با اخلاق انسانى تر و شايسته تر به جامعه برگشته باشند!
اين نه از وظايف دينى است ؛
نه از مسؤليت هاى سياسى رئيس جمهور است ، بلكه اين يك حركت در جهت فريب افكار عوام جامعه و بر علاوه الگوه بدى است در جهت ظاهر گرايى و قشر انديشى جامعه .
براى رئيس حضور در خط نبرد با باند تبهكار و تروريست شيطانى طالب از اوجب واجبات است و كسان ايكه از حريم كشور و امنيت و نواميس ملى دفاع مى كنند هزاران مرتبه نسبت به مسافران عربستان سعودى شايسته ستايش و سزاوار تقدير اند.
با توجه به وضعيت عمومى كشور و وضعيت جهان اسلام بسيارى از اين مسافران اگر هزينه ى سفر به حج را خرج احداث مكتب و مدرسه و شفاخانه و سرك و حتى زراعت مى كردند بهتر بود تا سفر حج !