-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۶, چهارشنبه

آیا دوستم پیروز خواهد شد؟

ملک «ستیز»


پیروزی هر استراتژی وابسته به چهار پیش‌شرط است:
نخست اراده‌ی سیاسی
رهبری و ماموریت دولت‌ها باید با اراده‌ی ثابت و محکم، استراتژی‌های رزمی را حمایت سیاسی کنند. اگر استراتژی از کمبود اراده و حمایت سیاسی رنج برد، به شکست فرسایشی مواجه می گردد.
دوم تقویت انگیزه‌ی نبرد برای رزمنده‌گان
این اصل، اعتماد به‌خود و مورال مجریان استراتژی‌ها را تقویت می‌بخشد و شکست را مردود می‌سازد.
سوم مشروعیت
استراتژی رزمی باید از حمایت مردمی برخور دار باشد. مقبولیت استراتژی، ماموریت استراتژی را تقویت و پی‌آمدهای آن را استمرار می‌بخشد.
حمایت لوژیستکی و تجهیزاتی
هر استراتژی رزمی به حمایت تخنیکی نیاز دارد. رزمنده‌گان باید قدردانی شوند تا ذهن شان از بابت کم‌بود تجهیزات و لوژستیک آرام باشد. بهترین ارتش آن‌است که خانواده‌های رزمنده‌گانش تمویل‌شده و مصئون باشد.
هر چهار پیش‌شرط را رهبران دولت‌ها تامین می‌کنند.
حالا اگر این چهار پیش‌شرط برای نبردهای شمال، زیر رهبری جنرال دوستم، از ارگ تامین شود، قهرمانان برنده بر می‌گردد. در غیر آن پرچم دولت در شمال، گهی برافراشته و گهی واژگون خواهد شد و هم‌سران و کودکان سربازان شهید، چشم به‌راه خواهند نشست.