-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۱۴, سه‌شنبه

بررسی تغییر حکومت درکابل

یافته هایی تازه به وسیله گزارشنامه افغانستان نشان میدهد که امریکا و متحدان نسبت به ادامۀ حکومت غنی- عبدالله نا امید شده اند.


گزارشنامه افغانستان به یک رشته اطلاعات اولیه دسترسی یافته است که نشان میدهد امریکا و متحدان برای نخستین بار، بحث های مقدماتی را به هدف آماده گی برای مقابله با شرایط احتمالی که تغییر حکومت در کابل را اجتناب ناپذیر بسازد؛ آغاز کرده اند. 
پیوست با گرم تر شدن مباحث، تهاجم واعتراض دسته های سیاسی از حکومت غنی- عبدالله درحال گسترش است. موازی با ایجاد حرکت های براندازانۀ مسالمت آمیز از سوی تیم کرزی، بی باوری عمومی نسبت به بقا و یا کار آیی دولت برای دفاع از مردم، زمین گیر شدن اقتصاد و شدت گیری انفجار آمیز ستیزه گری قومی در سطح بالا نیز، نگرانی در محافل بین المللی افزایش داده است.

درهمین حال، نشریه فارن پالیسی  با شک و تردید بر ظرفیت رژیم کنونی برای بقا، با صراحت نگاشته است که  سقوط شهر قندز نه به کمی نیروی جنگی امریکا ارتباط دارد و نه هم به این که تعداد کافی نیرو های امنیتی افغان آموزش ندیده اند، بلکه به نوشته نشریه، مشکلات از همه سو بر می گردد به موجودیت فساد گسترده و نفاقی که در میان حکومت وجود دارد و این که حکومت افغانستان برای پیروزی در جنگ یک ستراتیژی واضح نداشته است.

درتماس های هیأت های بین المللی با برخی چهره های ارشد جهادی و تکنوکرات، بیم از بدتر شدن وضعیت و احتمال وقوع یک قیام ویرانگر برخاسته از بیزاری مردم، با صراحت ابراز شده است. طرح برگزاری انتخابات زود هنگام، بحثی است که از سوی جامعه بین المللی تحت ارزیابی است. اما برای توقف عاجل پروسه فروپاشی دولت و حکومت که ناگهان نگرانی همه جوانب را بیشتر کرده است، ایجاد ادارۀ «مؤقت» است که موظف به برگزاری انتخابات پیش رس باشد.

رایزنی متحدان جهانی با حلقات سیاسی در داخل درهمین زمینه ادامه دارد. رقابت غنی با عبدالله بر سر گزینش افراد کم سویه، سفارشی، هیچ کاره و براساس «سهمیه» تشدید شده و هزینه های دولت را با سرعتی کم نظیر بلعیده است. تشکیلات متورم شده و بودجه کوچکی که اصولاً باید برای مواظبت و انکشاف در سطح کشور اختصاص داده شود، همه اش صرف معاشات، سفرها، امتیازات جانبی و خراجی های ایله جاری شده است. گزارش های دقیقی در دست است که چور دو سره در تمامی سطوح دولت و حکومت به گونه یی کم نظیر شدت گرفته است.