-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۲۰, دوشنبه

قابل توجه خبرنگاران

این گزارش مجیب «ضیاء»  اگرتأیید شود، سوژه یی استثنایی برای یک گزارش پرمخاطب خواهد بود.


چند نَفَر موي سفيد ها پيش قومندان امنيه كندز مي آيند ميگويند قومندان صاحب اگر اجازه باشد ما جنازه هاي خود را ميبريم.

 قومندان ميگه برويد ببريد آنها ميروند پشت جنازه قومندان هم به يكتن از محافظين اش دستور ميدهد كه هر جنازه را كه ميبرند داخل تابوت شان را بيبين وقتي موي سفيد صاحبان تابوت را به شانه انداخته ميايند محافظ ميگه بگذاريد داخل تابوت را بيبينم موي سفيد صاحب ها ميگه نه اين جنازه سياه سر (زن) است. ميگه خير،  يك بار بايد ديده شود.

 محافظ موفق ميشود كه سر تابوت را بلند يكند و ميبيند كه يك أفسر پاكستاني با ٢٧ سانتي متر ريش، قرار خواب است؛ چشم هايش باز لق لق طرف محافظ سيل دارد .
روسياهی از اين بيشتر نميشود اما اين لعنتي ها حيّا ندارند.