-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۱۳, دوشنبه

خمیرمایۀ طالب پشتون و فارسی زبان مطلق یکی است. تاریخ بنیاد گرایی برخاسته از اسلام سیاسی به ما می گوید که بستر اصلی طالبانیزم، شمال شرق کشور بوده است. به گزارش تولید مکروب در کارخانه اشرف المدارس در کندز گوش کنید. غده های سرطانی درکندز یکی دو تا نیستند؛ سقوط ، نخست در مغز ها اتفاق می افتد.