-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۱۸, شنبه

پرتو نادری: فاروق وردک فردی مشکوک است.

هیچ انسان خردمند، پشک را نگران گوشت نمی سازد.

هیچ انسان خردمند، پشک را نگران گوشت نمی سازد. فاروق وردک نه تنها به فساد گستردۀ مالی ، داشتن صدهامکتب خیالی و هزاران معلم خیالی در زمان وزارتش متهم می باشد؛ بلکه پیوسته متهم به داشتن رابطه های مشکوک با مقام های پاکستانی نیز بوده است. موصوف در زمان وزارت خود همیشه به مانند سخن گوی طالبان عمل کرده است. این در حالی است که او اخیراً نهادهای دولتی را که می تواند ارگ و شورای امنیت باشد متهم کرده است که برای امضا کردن تفاهمنامۀ با پاکستان اضافه از 70 ملیون دالر از استخبارات آن کشور دریافت کرده اند، او گفته است که در این رابطه اسناد انکار ناپذیر دارد. در چنین وضعی او باید به محکمه کشانده شود تا در گام نخست، از فساد مالی خود و رابطۀ مشکوک خود با پاکستان و طالبان دفاغ کند و در گام دوم ثابت سازد که این 70 ملیون دالر را چه کسانی از پاکستان دریافت کرده اند.

 در چنین وضعیتی اشرف غنی یک چنین شخصیت متهم را موظف ساخته است تا برود و رویداد های خونین اخیر در کندز را تحقیق و بررسی و حقیقت یابی کند. کسی که بزرگترین استعدادش در دروغ گفتن است، چگونه می توان انتظار داشت که حقیقت یابی کند! این اقدام به این مفهوم است که جناب اشرف غنی بار دیگر می خواهد در چشم مردم خاک بزند، شهریان کندز باید یک چنین شخصیتی مشکوک و متهم که بر اساس گزارش ها یکی از فساد پیشه ترین وزیر کابینل کرزی و جعال قانون اساسی است را پای پیاده و با شلاق از کندز بیرون کنند . شاید فارق وردک علاقه داشته باشد تا آخرین وضعیت کندز را به جمهوری خود مختار طالبان که گلاب منگل برای آنان در دنهۀ غوری بخشیده است گزارش دهد! به گفته مولانا : هر کسی کو دور ماند از اصل خویش / باز جوید روزگار وصل خویش!
این مساله را جدی بگیریم که فاروق وردگ را برای گم کردن پل پای جنایات طالبان به کندز می فرستند نه برای یافتن حقیقت. مگر تخم آدم را در افغانستان ملخ خورده است که یک متهم یک دروغ گو ، یک مشکوک یک فاسد مالی باید حقیقت یابی کند!!!