-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۱۴, سه‌شنبه

این حکومت مادر خطا است.

وحید عمر سخنگوی سابق حامد کرزی


من در دوران یک سال کارم در ارگ با جناب داکتر سپنتا میانه خوبی داشتم و تا حال وی را دوست میدارم. سپنتا یکی از کسانی بود که در داخل حکومت هم منتقد حکومت بود. وقتی من پنج سال پیش٬ پس از یک سال کار در ارگ٬ از حکومت مستعفی شدم٬ فکر میکردم داکتر سپنتا هم بنابرناهمخوانی سیاست های حکومت وقت با دیدگاه هایش در ارگ نپاید. شاید یگانه دلیل پاییدن داکتر سپنتا تا آخرین روز کار رییس جمهور کرزی بسته بودن شان به تار نازک دوستی بود.

و اما در مورد حکومت وحدت ملی و بحث مشروعیت؛

داکتر سپنتا و من خیلی واقعیت ها را میدانیم که حال وقت گفتن شان نیست. ولی در همین مورد٬ آنچه را میدانم این است که بار گران ایجاد حکومت وحدت ملی به دوش رییس جمهور وقت است. رییس جمهور کرزی بزرگترین اشتباه را با حمایت واضح از یک تیم انتخاباتی و ایجاد تنش انتخاباتی با سیاست جانبداری از یک نامزد به دوش می کشد. رییس جمهور قبلی به شدت از یک تیم حمایت کرد٬ ولی نتوانست که آن تیم را پیروز واضح انتخابات بسازد. به همان دلیل و از روی ناچاری حکومت وحدت ملی زاده شد.

در واقع حکومت وحدت ملی از بطن حکومت قبلی زاده شد. حکومت قبلی "مادر" حکومت وحدت ملی است. شاید یک مشکل حکومت وحدت ملی به قول معروف همان "مادر خطا بودن" این حکومت است!