-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۱۲, یکشنبه

تشديد اختلافات قومي ، تاكتيك جديد ISI

پس لرزه هاي حادثه كندز !
 یادداشتی از محمد نور «اکبری»


عده يي فهميده يا نافهميده قوم پشتون را در كل هدف تير ملامت قرار داده بدينوسيله ميخواهند با تشديد بي اعتمادي قومي أفغانستان را به طرف جنگ قومي برده و نامش را از نقشه جهان بردارند . در حاليكه ميدانيم طالب و داعش يك انديشه است نه يك قوم خاص ، هويداست حضور اقوام خاصي در صف انان پررنگ تَر از ديگران اند و اين به ان مفهوم نيست كه طالب يعني پشتون . 

اقوام با هم برادر كشور سالها و قرن ها با هم زندگي كرده اند و در أينده نيز با عزت و همدلي در سايه يك نظام عادل با هم زندگي خواهند كرد ، امروز جوانان پشتون ، تاجك ، هزاره ، ازبك و ساير اقوام با يونيفورم واحد در برابر تروريزم مبارزه ميكنند و خون پاك شان در يك سنگر ميريزند . تا جايي كه سوْال هست و نيست كشور و اقتدار ان مطرح است به تفرقه إندازان مجال ندهيم و چون تن واحد در برابر توطئه ها بايستيم ، أنجاييكه سوْال عدالت و مشاركت نظام و سوْال انحصار قومي و درون قومي حكام كنوني است ، كه يقيناً و با ظالمانه ترين نوع ان است ، حرف بعدي و بعد از حفظ اقتدار و تماميت ارضي مان به ان بپردازيم .
در شرايط دشوار حاضر ؛
اول : حفظ وحدت ملي و سلامت كشور 
دوم : تأمين عدالت ومشاركت قومي و درون قومي در حاكميت .