-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۲۰, چهارشنبه

غنی- عبدالله؛ سرگرم غنی سازی اورانیوم فساد

سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت!
از قلم استاد پرتو «نادری»

جنابان غنی و عبدالله! می دانم خیلی مصروف هستید، می دانم بسیار زحمت می کشی برای آن که غنی سازی یورانیوم فساد بسیار دوشوار است و به دانش و تفکر ان چنانی نیاز دارد که شما در کاسۀ سر دارید.می دانم با این مصروفیت بزرگ تاریخی که دارید، شما را فرصت آن نیست تا چنین چیز هایی را بخوانید! از شما خواهشی دارم که به همان چوکره های مطبوعاتی تان که پیوسته به دور و بر تان می پیچند بگویید که تا این تصویر را برای تان نشان دهند، شاید وجدان سیاسی شما را تکانی دهد! شاید هم تکانی در میان نباشد!
نمی دانم که شمایان! فرزندانی دارید یا نه؟ چه فکر می کنید که اگر یکی از فرزندان شما را همین گونه گوسفند وار سر می بریدند، چه احساسی می داشتید. دلم برای فرزندان شما می سوزد ورنه دعا می کردم که خداوند هر روز شما را به داغ فرزندی می سوخت، چه فکر می کنید اگر نجیبۀ غوربندی ، فرخنده و رخشانه دختر شما می بود ، چه می کردید. هر چند اگر عاطفه و مسوولیتی شما را باشد ، بدانید و آگاه باید که همه دختران افغانستان دختران شما نیز هست؛ اما چنین چیز های در ذهن شما هم نمی گنجد. چه فکر می کنید اگر فزندان شما را همین گونه سر می بریدید؛ چه حالی می داشتید! شما که تنها یاد داردید که با شدید ترین الفاظ تقبیح کنید! این هم شد ادای مسوولیت شما، مگر کمال دیگری ندارند؟ ای بی کمالان تاریخ.! تاریخ گفتم یادم آمد که بگویم نفرین تاریخ بر شما باد که نه شرمی از مردم دارید و نه هم هراسی از خداوند!
چه باید کرد؟ از همان نخستین روزهای تقسیم قدرت قانون اساسی را در زیر پای کیری انداختید. ارادۀ مردم را لگد مال کردید، ورنه یکی از نسخه های جعل نشدۀ ان را برای تان می فرستادم تا به کمک مشاوران حقوقی ، حقوق نا شناس تان می خواندید و می فهمیدید و خود را به گفتۀ مردم ملا می ساختید که شما در برابر جان، مال و ناموس مردم مسوولیت دارید. مگر این ملت رمه های گوسفندان گذشته شماست که این گونه رهای شان کرده اید تا در هر دشت و بیابان سر بریده شوند!
من این تیغ را در دست طالب نمی بینم ، این تیغ در دست شماست. من در این تصویر شما دو تن را می بینم که این هم وطن درماندۀ ما را بی جرم و جنایت سر می برید! بدانید حکومتی که ارزش های انسانی خود را از دست می دهد دیگر به گلۀ دزدان بدل می شود! 
تا چه زمانی سرهای مردم ، سرهای زنان و مردان و کودکان و سربازان بریده شود تا شما چنان علی بابا با چهل سوار تان بر اریکه بمانید. 
شاید هم بر من بخندید و بگویید که جانم جامعه گوسفندی سرنوشت جز این نداردو شاید درست بگویید ، اگر ما گوسفند نمی بودیم، شما حال بر اریکه نبودید! خوب اگر ما گسفند باشیم و شما شبانف بدانید که شما گرگانی هستید که در جامۀ شبان خود را به رمه زده اید! شما حتا فرهنگ و هشیاری یک شبان را هم ندارید، شما که از آسمان فرود نیامده اید، شاید بدانید شبانان در تایک ترین شبان زمستان با گرگان هار پنجه در پنچه می کنند تا گوسفنندان خود را نجات دهند، شما همین شهامت را هم ندارید! من هم بیهوده می گویم ، شما که خود گرگوار بر رمه زده اید، وقتی سخن می گویید تلویزن ها را بوی خون فرا می گیرد! نمی دانم دیگر چه برای تان بنویسم !
آه چه روزی بزرگی خواهد بود که تیغ خشم مردم همین گونه بر گلوهای شما فرود آید و آن گاه نفرت و نفرین تاریخ سرهای بریدۀ تان را به جهنم فستد تا چنیکز، هلاکو و هیتلر و دیگر جانیان تاریخ با آن‌ها فوت بال بازی کنند!!!
پرتو نادری