-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۲۲, جمعه

آماده گی غنی- عبدالله به واگذاری قدرت یا استعفا

مشاجرات و بحث های داغی درارکان جناح های قدرت به راه افتاده است.


تازه ترین گزارش ها می رسانند که غنی- عبدالله بعد از زلزلۀ خیابانی درکابل، نسبت به واگذاری قدرت یا استعفا، کم وبیش راضی به نظر می رسند. بربنیاد مفاد پروتوکول تقسیم قدرت بین غنی و عبدالله، استعفای یکی، مشروعیت دوام کار دیگری را باطل می کند. پس باید یکی ازین دو، داوطلبانه از کار دست بکشد. یا امریکا قادر است ترتیبی بدهد که دو طرف ماجرا، دریک زمان، از قدرت دست بکشند.
در همین احوال، بحث تعویض حکومت غنی- عبدالله هم درمحافل کشورهای متحد و هم درسطح داخلی جدی شده است. تعویض این ساختار، امری یک شبه نیست؛ اما مجموعه اطلاعات به دست آمده، بیانگر نگرانی شدید امریکا و ناتو از تکرار خیزش خیابانی و احتمال مصادرۀ عواقب خشونت بار آن از سوی کشورهای ضد حضورامریکا در افغانستان ( روسیه وایران) است. حکومت به مانعی در راه برآوردن انتظارات حداقلی مردم تبدیل شده و برای تغییر مسالمت آمیز یا قهری، شکستن هر دو برج حاکمیت ( غنی- عبدالله) شرط اساسی است.
فروریزی یکی از برج های قدرت، به جنگ داخلی می انجامد. هیچ یک از جناح تقسیم کنندۀ انحصاری قدرت، حاضر به کنارکشیدن از صحنه به نفع طرف مقابل نیست. بنابرین، امریکا و متحدان سرگرم مشوره روی این موضوع اند که درصورت نیاز، یکی از جناح قدرت- غنی یا عبدالله- قانع ساخته شوند که رضا کارانه از مسند خود استعفا کنند یا شرایط برای استعفای آبرومندانه برای هردو فراهم شود. برخی خبر های غیررسمی حکایه دارند که روند مشورت ها درین باره شتاب گرفته است. امیدها برای قانع کردن غنی- عبدالله تقویت با استدلال روی این نکته که ممکن است واقعه خونباری در شهرروی بدهد؛ تقویت شده است.
جناح حامد کرزی به متحدان بین المللی درباره یک غافلگیری خونبار هشدارداده اند.
این درحالی است که از سه ماه به این سو، جهت جلوگیری از خلاء قدرت، مباحثات و مشورت های مشترک بین محافل سیاسی داخل با شرکای بین المللی درجریان است.