-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۱۸, دوشنبه

خودِ ما داعش استیم.

تشکیل آیندۀ شهروندی در افغانستان فقط روی کاغذ امکان پذیر است.
راوی تلخ گفتار تاریخ امت مسلمه چنین می گوید.


هفت انسان مظلوم افغانستان از سوی «مجاهدین» ازبکستانی ذبح شده است. این به چه معناست؟ جنگ، چهره های سرخ وسیاه و فوق العاده بی رحمانۀ خود را به شکل یک مرحله تازه عیان می کند. نبرد قومی و مذهبی درحال شروع شدن است.

در14 سال، هزاره ها بارها هدف کشتارهای برنامه ریزی شده بوده اند؛ اما این خود شان اند که تفنگ ودفاع را حق طالب وداعش تلقی کرده اند.

مردم عادت دارند که در اول، هر واقعیت جدید زشت یا زیبا را با لگد استقبال کنند؛ سپس به گونه یی با آن کنار بیایند و جزء زنده گی شان شود. زمانی می فرمودند که طالبان، واقعیت جامعه افغانستان نیست؛ آن ها یک پدیدۀ بی ریشه اند. بیست سال کشتار و حریق، اثبات کرد که چنین نیست و حتی ادامه منطقی «مخالفان» خود می باشند.

درآستانۀ ظهور داعش در شش ماه پیش، شماری از «چیزفهم ها» چهارصدایی، به جهر، استدلال می کردند که داعش در افغانستان وجود خارجی ندارد و تسری دسته های مرگ در کشور ما دور از واقعیت است.

نیازی نبود که این چنین اقوال و باور های اشتباه را ظهور نسخه عربی، چچینی یا ازبکی باطل کند؛ باشنده های کابل، پیش از داعش در نمایش سوزندان ناموس خویش، «فرخنده» ثابت کردند که تفکر داعشی مال خود ماست. مردم مسلمان غور بی هیچ ادعا و تقلب، به دنیا و تاریخ و همچنین به نا باوران «سیاسی» یا ملحوظاتی، نشان دادند که خیالات شان باطل است. فساد نهادینه شده و تاریخی، در عقیدۀ عوام الناس است. مصدر جنایت وسبعیت درمغز آحادی است که درکمال حق به جانبی، حکم را جاری می کند.

به اردوگاه های فساد درزمان کرزی- فهیم و پس ازآن، بارها هشدار داده شده بود که خود را با سیاست های دنیا همسو کنند که اوضاع درحال تغییر است. حالا برای انتقال جنگ به میدان های آسیای میانه، اول، محورهای داخلی غربال می شود.

هزینه عملیاتی ذبح اسلامی اگر از سوی بازیگران منطقه تأمین می شود، فرمان اجرا، از سوی مغز «افغان و مسلمان» صادر می شود. آن مجری امین و پاکباز در مغز مجری، برصدر نشسته است. شاید چند هزار نفر پید شوند و بگویند که این نتیجه گیری، نادرست است. در مورد دو یا سه درصد  مردم، واقعاً چنین داوری، شاید غلط باشد؛ بحث ما، روی 97 در صد امت مسلمه است.

هیچ گروه، هیچ اندیشه ورزی، از جنس عرب، ایران، مجاهد و مفکر دینی، تا کنون، نسخه معکوسی برای این واقعیت ننوشته است. بهترین توجیه کننده گان قادر نشده اند متن همه پذیر در خلاف آن چیزی را که داعش، طالب و مردم حماسه آفرین غور انجام می دهند،  ارائه بدهند. آیا این بحران، آخرالزمان برای دولت های متشرع و حامیان اسلام سیاسی نیست؟