-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۲۰, چهارشنبه

ضروری استعفای فوری غنی- عبدالله

یک نتیجه تاریخی، هیچ گاه به طور «مسالمت آمیز» آفریده نمی شود.


اگر امواج اعتراضی بی پیشنیۀ انسانی که  در پایتخت کشور به راه افتاده، تا پایان روز به یک نتیجۀ مشخص سیاسی یا نظامی، یک فیصلۀ دایمی، تاریخی و غیرقابل سبوتاژ، دست نیابد؛ فرصت بی همتای تاریخی از کف می رود. اگر ارادۀ مردم که بالاخره پس از عبور از دست انداز های قومی، زبانی و گروهی، دقیقاً دربزنگاه حساس سرنوشت چهره واحد خود را آشکار کرده، همانند بسا تجمعات قبلی پس از چند ساعت رو به خاموشی برود؛ هیچ دست آوردی حاصل نخواهد آمد.
 فراخوانی و روی صحنه آوردن این هم خلق سرشار از انگیزه و خشم، در مراحل بعدی، کار آسانی نخواهد بود. خطر عمده یی این گردش خشمالود خلق را تهدید می کند: نرم گردنی مزورانۀ «نخبه گان» و مصادرۀ جنبش خود انگیخته بی سابقه به نفع یک اقلیت کوچک. تاریخ افغانستان به ما می گوید که جنگ، شورش، و انقلاب های مدیریت ناشده، سرانجام میوۀ خود را بر دامن دشمنان خود می اندازد.
یک نتیجه تاریخی، هیچ گاه به طور «مسالمت آمیز» آفریده نمی شود.