-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۱۸, دوشنبه

هم آهنگی دفاعی مردم

دکترسمیع «حامد»


باهم از هر شهروند این سرزمین دفاع کنیم. مخاطب ما داعش و طالب نیست. آنها نه اندیشهء انسانی دارند و نه الزامی حقوقی برای برخورد های پذیرفته شدهء جهانی در جریان جنگ. مخاطب ما باید از یکسو مردم ما باشد که باید بدانند با کشته شدن هزاره های گروگان بخشی از ما هم کشته شده است و نوبت بعدی از ما است و هم حکومتی که زبانزد « ملی» را یدک میکشد و ساختارش چند قومی است.
تاکید بیشتر من روی هم آهنگی مردمی برای دفاع از شهروندان است. تا مردم در کنار هم نایستند و میکانیزم هایی عملی برای دفاع از خود شکل ندهند این حکومت کاری غیر از وقت کُشی و اقدامات نمایشی نخواهد کرد. اقوام مختلف باید باهم نهاد های همکاری امنیتی و تبادلهء اطلاعاتی برای جلوگیری از این مسایل بسازند. نهادهایی در هم آهنگی با حکومت اما با گرداننده گی مستقیم مردم در جاهای آسیب پذیر. نهادهایی که در برنامهء راهبردی آن هم همراهی لوژیستیکی و سیاسی و امنیتی حکومتی نقش داشته باشد و هم سازه های گوناگون محلی. 
بخش دیگر باید در خط آگهی رسانی جهانی در این موارد و دادخواهی بین المللی فعال شود.
هر شهروند این سرزمین که به آزادی و آبادی باور دارد قربانی طالب است اما هموطنان هزارهء ما قربانی مضاعف اند. هم به دلیل قومی ، هم از نظر مذهبی و هم به سبب بازاندیشی و هم به علت سیاست منطقه یی طالبی/داعشی. 
مسله یک « رویداد» نیست ؛ مسله یک « رویکرد» است که باید به هر صورت ممکن دگرگون شود. این مسایل با « احساسات» حل نمیشوند. باید واقعگرا بود و لایه های گوناگون این وضعیت را بازگشایی کرد و خردورزانه پیش رفت. در این موارد ریشه های اجتماعی و اقتصادی مسله را نیز باید پیدا کرد. این درد ، درد همهء ما است.
تو هم « هزاره » یی اگر از میهن منی
گر نیستی برو که دگر دشمن منی