-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۲۴, یکشنبه

عواید شرعی مولوی قمرالدین

همه چیز درحال سقوط است.


خبرهای متواتری از مرجع معاملات ارگ بیرون میزند. مولوی قمرالدین شینواری مشاور دکترغنی شماری از نام متقاضیان دیدار و ملاقات با رئیس جمهور را با اخذ «حق الزحمه» و کمیشن، درفهرست رسمی قید می کند. ایشان مبالغی هنگفت پول را قبل از آن  که فرد دیدار کننده با رئیس جمهور با چه دست آوردی از دفتردکترغنی خارج می شود؛ به حیث دلال رسمی تحویل می گیرد.
مهم ترین بخش درآمدِ مولوی قمرالدین این است که طبق معامله قبلی با یک گروه از مشتریان کرسی ولایت، ولسوالی، قوماندانی امنیه و ریاست های مختلف، اسامی آنان را به حیث افراد شایسته و خدمت گذارنظام دریک فهرست تهیه کرده و درنقش شفیع ثالث بالخیر روی میز دکترغنی می گذارد. غنی خواب هم نمی بیند که درتهیه فهرست اسامی افراد، هزاران دالر تا وبالا شده است.
گزارش می افزاید که مصارفات دیگری از قبیل سوخت موتر و دیگر مخارج روزانه قمرالدین از دو مرجع دولتی و مافیایی تأمین می شود. درتازه ترین لستی که تهیه کرده، نام کسانی درج شده که به مقام های ولایت و معاونت سفارش شده اند. اجرات قمرالدین خان همه در پرتو تولید انواع آیات قرآن و ادحادیث نبوی صورت می گیرد؛ چیزی که دکترغنی زیاد ترس داردکه با آن سر خود را نجنگاند. ازین قرار دلالی شرعی از برکت فساد در حکومت به فرهنگ پنج هزار ساله اضافه شده است.