-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۲۵, دوشنبه

کرزی : اشرف غنی پشتون نیست، بلکه هندو است.

 اگر غنی افغان میبود؛ اگر کمی غیرت افغانی میداشت، کشور را اول به آمریکا و بعدا به پاکستان نمی فروخت! 


بربنیاد چکیده های خبری غیر رسمی، اما مؤثق، مدتی پیش که حامد کرزی بالای دکترغنی جذباتی شده بود، درمحضر «مصاحبان» هریک دکترسپنتا، ضرارمقبل، انجنیرابراهیم، اسحق الکو، تورن عبدالخالق ( وکیل قندهار) ، عبدالخالق فراهی، صادق مدبر و چند خادم درگاه چنین می  گوید:
اشرف غنی اصلاً و نسلاً پشتون نیست؛ بلکه از اهل هنود است. قیافه اش هندو ها واری است. کلان فامیل اشرف غنی را که یک هندوی اهل حرفه و هنر در هندوستان بود، احمد شاه بابا از دهلی به افغانستان آورده است. همان آدم در دربار احمد شاه بابا کار می کرد. چون این ها اهل دربار و زیرک بودند، با درک خواص جامعه افغانی، به مرور زمان، اولادۀ شان خود را غلجایی معرفی کردند. به چهره های شان خوب دقت کنید همه چیز برای تان روشن می شود.

درگزارش واصله استفهام می شود که اشتغال مفید مجالس درگاه بازنشسته ها درمحضر کرزی، عیب جویی وفکاهه سازی است. آقای کرزی از اول، اشرف غنی را نمادی از غاصب «حق» خود تلقی کرده بود. حتی درین مجالس، الفاظ رکیک و به شدت عیب جویانه نسبت به دیگران خیلی راحت به کار می رود. 
این خطابه کرزی، شیرۀ اصلی نظریه های یک شخصیت وابسته به شاخه «درانی» دربرابر یک غلزایی به حساب می رود. ایشان در توضیح یافته های پژوهشی خویش، افزوده است:
نسبت اشرف غنی به قوم پشتون غلط است اگر تِست دی، ان، ای بالایش صورت بگیرد، ثابت خواهد شد که این ها افغان نه، بلکه هندو استند.
جالب ترین و عبرت بارترین قسمت سخنان حامد کرزی در باره دکترغنی این است:
 اگر غنی افغان میبود؛ اگر کمی غیرت افغانی میداشت کشور را اول به آمریکا و بعدا به پاکستان نمی فروخت! 

این جاست که ضرب المثل لخت مروج در بین عوام به یاد آدم می آید: هندو به هندو میگوید پیرت را ب....ایم!
در پایان گزارش عین ادبیات واصل شده را نقل می کنم:
«درمیان این صحبت ها آقای تورن عبدالخالق وکیل قندهار درپارلمان که از پوپل زایی های قندهار است ازدلسوزی به کرزی میگوید که جناب رئیس صاحب محترم خواهش میکنم که از این گپا خود داری کنید نشود که اشرف غنی برای شما کدام توطیه ودسیسه جور نکند. 
باز کرزی خیلی جلالی وعصبانی میشود ودرجوابش میگوید که این چی خر است نه پدرش ونه مادرش ونه اجدادش ونه آدرس قومش معلوم است که برایم توطئه بسازد،  آیا این برایم توطیه خواهد ساخت پدرش نمی تواند 
وقتیکه آمریکا نتوانست علیه ما کدام اقدام کند این هندوی بی نسب چقدر توانا باشد که برایم دسیسه بسازد دستش خلاص.