-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۲۲, جمعه

دکترغنی درمهمانسرای حامد کرزی چه گفت؟

دکترغنی خطاب به کرزی: آیا شما نگفتید بعداز  این که به ارگ داخل شوید، گرفتن مهار این بچۀ فلم – یعنی داکترعبدالله- آسان است؟

گزارشنامه افغانستان: خواننده های گران منش!
اغلب شما به خاطر دارید که پس از امضای یک متن به نام «پیمان امنیتی میان افغانستان و پاکستان» دفترحامد کرزی به هدف نکوهش دکترغنی و بلوا آفرینی پوپولیستی، بخشنامه یی انتشار داد و آن را «خیانت ملی» عنوان کرد. کرزی که ازهیجان های بی فایده و کهنۀ سیاست باز ها بهره میبرد، حتی به چیزی کمتر از عذرخواهی دکتر غنی «ازملت» قانع نبود.

کمترکسی درآن زمان مطلع شد که دکترغنی، خودش را عاجل درسالن پذیرایی اقامت گاه حامد کرزی، نازل کرده بود. اکنون بخشی از متن تند نویسی شدۀ مشاجره بین دکترغنی و حامد کرزی، از سوی یکی از یاران نزدیک کرزی دراختیار گزارشنامه افغانستان قرار گرفته است.
( شهرت ارسال کننده تند سند دست نویس، محفوظ است.)

فشردۀ گفت و شنید.
... وقتی دکترغنی به مجلس وارد شد، واضحاً هیجان داشت. کرزی نگاه هایش به مانند کسی بود که حریف را درسه گوشه گیرآورده. پس بی آن که به مهمان فرصت نفس تازه کردن بدهد، بی مقدمه خطاب به وی گفت:
شما همیشه در مجالس رسمی، حکومت ما را فاسد وفاقد برنامه وبی کفایت گفته، مرا توهین میکنید واین برایم قابل تحمل نیست باید شما متوجه باشید .
 اشرف غنی، اما باخون سردی درجواب کرزی میگوید: 
جناب کرزی، شما مرا در تاریخ ... در حضور داشت حاجی دین محمد وغیره وغیره  در دور دوم انتخابات خواسته، برایم گفتی... به خاطری که رأی تان بالا برود واعتبار مردم بالای شما زیاد شود از دولت من انتقاد کنید  وبعضی موارد فساد را هم یاد آوری کنید. من ازحیا وشرم انکار کردم؛ ولی خودت سرم تاکید کردی. آیا همین طور نبود؟
 غنی سپس نیم دایره به سوی حضار نگاه می اندازد. 
کرزی با اعتراف به حقیقت گپ های غنی میگوید: من نگفته بودم که این تخریبات تا آخر زمان دوام کند!

 اشرف غنی درجواب کرزی می گوید: 
 من در سفارت امریکا همراه داکتر عبدالله وجان کری درحال مذاکرات بودم که  سکرتر آمد و گفت که کرزی صاحب درلین تلفن است.  به خاطر زنگ خودت ازمجلس بیرون آمدم. جناب شما تاکید داشتید که من ( یعنی شما) با آمریکایی ها موافقت کردم که این معاهده ( پروتوکول 50/50) را امضاء کنید. بعداز این که به ارگ داخل شوید، گرفتن مهار این بچۀ فلم – یعنی داکترعبدالله- باز آسان است.
دکترغنی درنگ کوتاه کرد وادامه داد: قبول نمیکردم؛ ولی شما سرم تحمیل کردی آیا همین طور نبود؟ کرزی تند تند سرتکان میدهد ومیگوید، خوب تا این جا صحیح! 
اشرف غنی میگوید: جناب شما ازما خواهش کردی که برایم یک تشکیل کلانتر وبودجه مستقل درتشکیلات درنظر بگیرید  ومرا من حیث زعیم ملی قبول کنید واین همه را درلویه جرگه پاس کرده درچوکات قانون جا بدهید وتا تدویر لویه جرگه طی یک فرمان  تقنینی قانون مند بسازید. به همان ترتیبی که ما به «بابای ملت» کردیم. من هم تا یک حدی اینها را اجرا کردم ومراحل بعدی اش هم در راه است.  ولی شما مرا نمی مانید که احترام تان کنم. 
وخودت مانع احترام تان هستید. این قدر پول وتشکیلات کلان واحترام برایت دادم؛ ولی خودت هنوز هم درگرو همان حلقات مافیایی فاسد قرار داری که  اینها هنوز هم میخواهند وطن را چور وچپاول کنند وشما برای این ها سپر ومدافع باشی. 

دکترغنی به گفته هایش دوام می دهد: اگر به جای ما هرکسی میبود، شاید تاحال وضعیت خودت واین مافیای مفسد، خیلی بد میشد؛ ولی من به امید این که شما یک روز خواهید فهمید وسراین وطن ومردم بالاخره دلت خواهد سوخت وپشیمان خواهی شد، درمقابل خود شما و گروپ تان هیچ اقدام قانونی انجام نداده ام. 
غنی چیده چیده می افزاید: درد این کار را خودم تحمل می کنم. هیچ کاری دربرابر شما نکردم و بی حرمتی هم نکردم. 
حال شما بگویید که من درکجا ودر چی موارد ملامت هستم؟ 
ویا این که کدام حرف را دروغ گفتم؟ آیا قضیه همین طور نبود؟ 
کرزی سرش را پایین میاندازد ودگر ریش سفیدآن مجلس را ترمیم واین دورا آشتی میدهند.