-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۲۲, جمعه

اردوی ملی معلق؛ نه فاتح، نه مغلوب.

از  نظرغربی ها، افغانستان نیازی به اردوی تهاجمی ندارد.  به سکتور امنیتی درهمان حدی کمک می رسانند که در جنگ های داخلی، نه فاتح شود؛ نه مغلوب.


دفتر حنیف اتمر مشاورشورای امنیت ملی اطلاع داده است که کشورهای عضو ناتو یکبار دیگر بر ادامه کمک های شان با افغانستان تاکید کرده اند اما گفته اند که حکومت این کشور باید اصلاحات گسترده را به میان بیاورد.
بحث «اصلاح» مفهومی مشخص نیست؛ اشاره یی عمومی به اوضاع اردو و سهامداران آن است. دفتراتمر درین باره ساکت است.
درین حال، روزنامه اندین اکپرس درپی سفر اتمر به دهلی نگاشته است که امریکا برای اردوی ملی افغانستان درسال جاری مبلغ 4 میلیارد و پنجصد میلیون دالر مصرف کرد؛ اما درسال 2016 از کل مبلغ مورد نیاز به اردوی ملی صرفاً 8/3  میلیارد دالر از سوی امریکا در نظرگرفته شده است. روزنامه می افزیاد که از 2011 به بعد، با کاهش یک رقم  یک میلیاردی، کمک های نظامی امریکا به افغانستان سال به سال سیرنزولی داشته است.
با این حال، اندین اکسپرس آورده است که سطح مخارج اردوی افغانستان تخمیناً سالیانه پنج میلیارد وچهارصد میلیون دالر است و با توجه به کاهش کمک ها انتظار می رود درسالی که پیش روست، پنج میلیارد دالر به اردوی ملی افغانستان مصرف شود.
این درحالی است که آن ها از نظر امکانات نیروی هوایی و توپچی، کماکان درخط 14 سال قبل ایستاده اند.