-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۲۰, چهارشنبه


روز به سر رسید؛ از ارگ پاسخی نیامد. گره دردها کور تر شد. عدالت خواهی مثل همیشه با سکوت اما با شیهه گلوله ها استقبال گردید. رئیس جمهور، پس ازین هر حدیثی کهنه که از زبان بیرون دهد، چیزی را جبران نمی کند. دولت در برابر مردم قرار گرفته است. مردم، دربرابر طالب، داعش و دولت، بدون یک محور رهبری کننده درصحنه تنها مانده اند.
مردم خسته شده اند. در دایره بن بست نمی توان حکومت کرد. پی آمد های بعدی چیست؟