-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۲۰, چهارشنبه

راه مردم از سیاسیون مفت بر، جدا شد.

دکتر سمیع «حامد»

مردم ما همیشه نشان داده اند که بدون دخالت سیاست پیشه ها همزیستی داشته اند و آنجا که دردی داشته اند با هم فریاد زده اند و بر زخم های هم مرهم گذاشته اند. مشکل در این بوده است که بعد چند مکار ِ مُفت بر به نام رهبر همین « مردم » را دسته دسته ساخته اند تا بتوانند تاراج شان کنند. ما در مقاطع گوناگون تاریخی نشان داده ایم که « مردم » ایم اما نخبه هایی نبوده اند که با عقلانیت سیاسی این « مردم » را به « ملت » تبدیل کنند. « مردم » فقط برای « مشکلاتی بالفعل » قیام میکنند اما « ملت» هم در برابر مشکلات بالفعل می ایستد و هم در برابر چالش های بالقوه. مردم ما این توان را دارند و نمونه اش توفان خیابانی امروزی است که به شیوهء شور انگیز و شعور انگیزی « مدنی» است و نشان میدهد که هموطنان ما در جاده ها با هم اند و فقط در قصر ها جدا پنداشته میشوند. 
توفان خیابانی امروزی اما باید مدیرانی از نسل نو بزاید که بتوانند انرژی مردم را به نیروی حرکت عقلانی خود تبدیل کنند و معادله های سیاسی افغانستان را بر هم زنند. مدیرانی که برای عدالت اجتماعی و آزادی های فردی برزمند و نگذارند خاک ما با دست معامله گران « خرزمین » شود. این وطن را « سرزمین» بسازند.
اینها که امروز قامت افراخته اند « مردم » اند و همراهانی میخواهند که بتوانند سیاست کنند.
یک سلام عسکری به تمام دوستانی که راه خود را از حکومت « آلش بدلک سیاسی» جدا کردند. برخورد رادیکل با حکومت در این مقطع نه عاقلانه است نه ممکن اما این حرکت میتواند زمینهء تغییر آن را فراهم آورد. این حرکت میتواند پایه های چوکی گرگ ها را سست کند تا راه برای نسل نوی باز شود که برای عدالت سیاست کند.