-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۳, سه‌شنبه

کردارِ مشهور ترین خلیفه اسلامی- عباسی

روبرداری از برگه عزیزالله «ایما»


معتصم یکی از خلفای مشهور و نامدار است که فتح روم، قتل بابک خرمدین و شکست لشکر مازیار را از کارنامه‌های او به‌شمار می آرند. نظام الملک در سیاستنامه حکایتی از معتصم دارد:
"روزی معتصم به مجلس شراب نشسته بود و قاضی یحیا بن اکثم حاضر بود. معتصم از مجلس برخاست و در حجرۀ دیگر شد. زمانی بود، بیرون آمد و شراب بخورد: و سه‌بار در گرمابه شد و غسل بِکرد و بیرون آمد و مصلای نماز خواست و دو رکعت نماز بِکرد و به مجلسِ شراب بازآمد. 
قاضی یحیا را گفت:
دانی این نماز چه بود که کردم؟
گفت: نه!
گفت:
نماز شکر نعمتی از نعمت‌هایی که خدای عزوجل مرا ارزانی داشت.
یحیا گفت:
آن چه نعمت است؟ اگر رأی بلند بیند بفرماید تا ما نیز شاد باشیم.
معتصم گفت:
درین ساعت سه دختر را دختری بِستدم که هر سه دخترِ دشمن من بودند. یکی دختر ملک‌الروم، دومی دختر بابک، سوم دختر مازیار گبر.