-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۵, پنجشنبه

یک مجاهد داعشی معاون وزیرمعارف می شود.

خبرهای تأسف آوری از وزارت معارف میرسد.


وزارت معارف از مزارشریف رهبری می شود و در برابر آن افراد حزب اسلامی به رهبری فاروق وردک که درچپاول ویغماگری رکورد زده بودند؛ در برابر وزیر معارف «عاجز» صف بسته اند. حزب اسلامی، دکترابراهیم شینواری را معین تدریسی مقرر کردند؛ درمقابل، جمیعت اسلامی، رفیق فرمولی را معین تعلیمات تخنیکی ومسلکی ساختند. حزب اسلامی ازین اقدام خود، چندان فایده نبرد؛ زیرا، آقای شینواری آدم «خاموش» است. حالا بندوبست شروع شده است که عطاء الله واحد یار فرزند مدیر سعیدالرحمن ازمشهور ترین چهره های خشن حزب اسلامی و داماد عبدالقدیرکریاب به میدان جدید بزکشی وارد کنند. 
عطاء الله واحد یار در زمان فاروق وردک، میلیون ها دالر اختلاس دارد و یک شبکه عنکبوتی فساد اخلاقی ومالی را رهبری می کرد. نامبرده، به حیث رئیس برنامه بهبود کیفیت معارف (اکوبپ) مقرر شده و ثروتمند عظیمی را اندوخته است.
 مشت نمونه خروار، اکبراستانکزی مسئول اکویپ لوگر که نیم ملیون دالر را با ورق جعلی از بودجه کشیده بود، دستگیرشد اما به زودی به وساطت واحد یار، به امر فاروق وردک رها و رئیس ولایت لوگرمقرر شد. طبق گزارش های اطلاعاتی، واحد یار بخش اعظم بودجه غارتی را به جنگجویان حزب اسلامی کمک می کرد تا درتهیه مواد انفجاری و عملیات های تخریبی از آن استفاده شود. درهمان زمان، دکترسپنتا قضیه را به کرزی گزارش کرد و کرزی وردک را احضار و تهدید شفاهی راه انداخته بود. درگیری سپنتا و فاروق خان از همان زمان شدت حاصل کرد. 
دزدی ثوابی و شرعی واحد یار ادامه یافت.
وی به ریاست نشرات وزارت معارف «تقررحاصل کرد» از بابت چاپ کتاب و خریداری لابراتوار ها و... میلیون ها دالر را به خزانه شخصی و حزبی ریخت. حتی شورای امنیت ملی درین باره شکوه وشکایت به راه انداخت وکرزی بالای فاروق وردک ظاهراً عصبانیت کرد. درآن زمان، شبکه های استخباراتی امریکا قصد داشتند واحدیار را به اتهام همکاری با طالب والقاعده بازداشت کنند؛ اما وی به «کمپ شمشتو» یعنی از همان جایی که آمده بود؛ به همان مأمن گریخت. القصه، حالا واقفان احوال روایت می کنند که اکنون واحد یار درکابل دو باره پیدا شده و این بار، علنی علیه کفار و امریکایی ها جهاد را آغاز کرده است!
گفته می شود که از رفتار داعشی ها آشکارا تقدیر کرده و کشته شده های آنان را «شهید» و جان باخته گان اردوی ملی را «مردار» خطاب می کند. برخی اطلاعات سری مشعر اند که وی با حلقات عربی از طریق پاکستان درپیوندی عملیاتی قرار دارد. دلیلش این است که پول های سرسام آوری را برای راه اندازی جهاد خرج می کند؛ این درحالی است که سرمایه گزاری جنگی عربستان همزمان با تشدید فعالیت های سفیر آن کشور درکابل، به شدت افزایش یافته است. 
مهم ترین خبرآن است که برای مهار کردن نفوذ عطا محمد نور، قصد دارند واحد یار را درمعاونت مالی و اداری نصب کنند.